Menu Zamknij

Zmiany w Programie „Samodzielność – Aktywność – Mobilność!” Mieszkanie dla absolwenta

PFRON informuje, że z dniem 1 marca bieżącego roku weszła w życie bardzo korzystna zmiana w Programie „Samodzielność – Aktywność – Mobilność!” Mieszkanie dla absolwenta.

Obecnie w programie dofinansowanie do wynajmu mieszkania lub domu jednorodzinnego może być udzielane na okres nawet 5 lat (60 miesięcy).

Program jest realizowany bezterminowo, wnioski można składać w trybie ciągłym.

Dofinansowanie do wynajmu mieszkania lub domu jednorodzinnego może otrzymać osoba z niepełnosprawnością, która:

 1. posiada orzeczenie o znacznym stopniu niepełnosprawności, a w przypadku osób z niepełnosprawnością narządu słuchu, także w stopniu umiarkowanym;
 2. posiada status absolwenta szkoły podstawowej, ponadpodstawowej (wszystkich typów szkół) lub szkoły wyższej, uzyskany w okresie 36 miesięcy poprzedzających datę złożenia wniosku

  lub

  opuszcza rodzinę zastępczą, rodzinny dom dziecka, placówkę opiekuńczo-wychowawczą;
   
 3. posiada pełną zdolność do czynności prawnych;
 4. złoży oświadczenie, że nie jest właścicielem mieszkania, ani nie przysługuje mu spółdzielcze prawo do lokalu mieszkalnego w miejscowości realizowania aktywności zawodowej;
 5. złoży oświadczenie o poszukiwaniu zatrudnienia lub o podjętym zatrudnieniu.

Wniosek wraz z wymaganymi załącznikami należy złożyć za pośrednictwem Systemu Obsługi Wsparcia pod adresem https://sow.pfron.org.pl/

Link do szczegółowych informacji na stronie PFRON.