Menu Zamknij

Program działań na rzecz osób niepełnosprawnych dla Miasta Gliwice na lata 2020 – 2025

Program Działań na Rzecz Osób Niepełnosprawnych dla Miasta Gliwice na lata 2020-2025 to podstawowy dokument regulujący działania miasta Gliwice na rzecz osób z niepełnosprawnościami.

Podstawą prawną programu jest art. 35a ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, który stanowi, że program ten winien obejmować działania w zakresie rehabilitacji społecznej, rehabilitacji zawodowej i zatrudniania oraz przestrzegania praw osób niepełnosprawnych.

W Programie Działań na Rzecz Osób Niepełnosprawnych wyznaczono cel strategiczny, tj. „Tworzenie społecznych, zawodowych i materialnych warunków dla podniesienia jakości życia niepełnosprawnych mieszkańców Gliwic oraz ograniczanie zjawiska ich wykluczenia społecznego” i osiem celów operacyjnych:

  • CEL OPERACYJNY 1 Wyrównywanie szans osób niepełnosprawnych w zakresie edukacji,
  • CEL OPERACYJNY 2 Wyrównywanie szans osób niepełnosprawnych w dostępie do rynku pracy,
  • CEL OPERACYJNY 3 Zapewnienie wsparcia osobom niepełnosprawnym i ich rodzinom,
  • CEL OPERACYJNY 4 Tworzenie warunków aktywności osób niepełnosprawnych jako podstawy integracji społecznej,
  • CEL OPERACYJNY 5 Współpraca z organizacjami pozarządowymi i tworzenie partnerstwa lokalnego na rzecz osób niepełnosprawnych,
  • CEL OPERACYJNY 6 Zapewnienie kompleksowej i dostępnej informacji związanej z niepełnosprawnością,
  • CEL OPERACYJNY 7 Przeciwdziałanie dyskryminacji i realizacja praw osób niepełnosprawnych,
  • CEL OPERACYJNY 8 Dostępność przestrzeni publicznej dla osób niepełnosprawnych.

Program został przygotowany w oparciu o przeprowadzoną w 2019 r. „Diagnozę potrzeb osób z niepełnosprawnościami w Gliwicach”. W dokumencie wskazano szczegółowe przedsięwzięcia, jak również realizatorów programów. Informacja z realizacji programu corocznie przekazywana jest do Wojewody Śląskiego.

Program Działań na Rzecz Osób Niepełnosprawnych dla Miasta Gliwice na lata 2020-2025