Menu Zamknij

Nabór wniosków „Aktywny Samorząd” – 2024

Rozpoczął się nabór wniosków w ramach programu „Aktywny samorząd” – edycja 2024, dofinansowany ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.

Głównym celem Programu jest wyeliminowanie lub zmniejszenie barier ograniczających uczestnictwo osób z niepełnosprawnością w życiu społecznym, zawodowym i w dostępie do edukacji.

Formy wsparcia przewidziane w programie „Aktywny Samorząd” w 2024 r. opisano poniżej.

Moduł I – likwidacja barier utrudniających aktywizację społeczną i zawodową, w tym:

  1. Obszar A – likwidacja bariery transportowej: pomoc w zakupie i montażu oprzyrządowania do samochodu, pomoc w uzyskaniu prawa jazdy dla osób z niepełnosprawnościami  z dysfunkcją narządu ruchu, z dysfunkcją narządu słuchu.
  2. Obszar B – likwidacja barier w dostępie do uczestniczenia w społeczeństwie informacyjnym: pomoc w zakupie sprzętu elektronicznego lub jego elementów oraz oprogramowania, dofinansowanie szkoleń w zakresie obsługi nabytego w ramach programu sprzętu elektronicznego i oprogramowania dla osób z niepełnosprawnością (posiadających wymagane w programie dysfunkcje), pomoc w utrzymaniu sprawności technicznej posiadanego sprzętu elektronicznego.
  3. Obszar C – likwidacja barier w poruszaniu się: pomoc w zakupie wózka inwalidzkiego o napędzie elektrycznym,pomoc w utrzymaniu sprawności technicznej posiadanego skutera lub wózka inwalidzkiego o napędzie elektrycznym , pomoc w zakupie protezy kończyny, w której zastosowano nowoczesne rozwiązania techniczne, pomoc w utrzymaniu sprawności technicznej posiadanej protezy kończyny, w której zastosowano nowoczesne rozwiązania techniczne, pomoc w zakupie skutera inwalidzkiego o napędzie elektrycznym lub oprzyrządowania elektrycznego do wózka ręcznego dla osób z niepełnosprawnościami (posiadających określone w programie dysfunkcje).
  4. Obszar D – pomoc w utrzymaniu aktywności zawodowej poprzez zapewnienie opieki dla osoby zależnej (dziecka przebywającego w żłobku lub przedszkolu albo pod inną tego typu opieką, pomoc adresowana do osób ze znacznym lub umiarkowanym stopniem niepełnosprawności, które są przedstawicielem ustawowym lub opiekunem prawnym dziecka).

Wniosek o dofinansowanie można złożyć elektronicznie w SOW (https://sow.pfron.org.pl/). Wnioski o świadczenie przyjmowane są od 1 marca do 31 sierpnia 2024 roku. W 2024 roku zmniejszono do 10% wysokość udziału własnego w wybranych zadaniach.

Modułu II – pomoc w uzyskaniu wykształcenia na poziomie wyższym, który jest adresowany do osób ze  stopniem niepełnosprawności, pobierających naukę w:

  • w szkole policealnej,
  • w kolegium,
  • w szkole wyższej (studia pierwszego stopnia, studia drugiego stopnia, jednolite studia magisterskie, studia podyplomowe lub doktorskie albo doktoranckie prowadzone przez szkoły wyższe w systemie stacjonarnym / dziennym lub niestacjonarnym / wieczorowym / zaocznym lub eksternistycznym, w tym również za pośrednictwem Internetu),

a także do osób, które przewód doktorski otworzyły poza studiami doktoranckimi.

Od 2024 r. studenci posiadający orzeczenie o lekkim stopniu niepełnosprawności również mogą składać wnioski w ramach modułu II.

Wniosek o dofinansowanie można złożyć elektronicznie w SOW (https://sow.pfron.org.pl/). Wnioski przyjmowane są:

  • od 1 do 31 marca 2024 roku – jeśli dotyczą roku akademickiego 2023/2024,
  • od 1 września do 10 października 2024 roku – jeśli dotyczą roku akademickiego 2024/2025.

Realizatorem programów jest Ośrodek Pomocy Społecznej w Gliwicach. Niezbędne dokumenty i informacje dotyczące zasad uczestnictwa, naboru i wysokości dofinansowania dostępne są na stronie OPS Gliwice. Szczegółową informację na 2024 r. można pobrać TU