Menu Zamknij

Zmiana ważności orzeczeń przedłużonych na mocy przepisów covidowych

Megafon, który emituje wykrzykniki

W okresie pandemii na mocy tzw. specustawy covidowej przedłużone zostały orzeczenia o niepełnosprawności. Przypominamy, że 6 sierpnia 2023 r. przepisy te przestają obowiązywać, a orzeczenia zachowają swoją ważność zgodnie z następującym wyliczeniem:

  • te, których termin ważności upłynąłby do dnia 31 grudnia 2020 r. – zachowują ważność do dnia 31 grudnia 2023 r.,
  • te, których termin ważności upłynąłby w okresie od dnia 1 stycznia 2021 r. do dnia 31 grudnia 2021 r. – zachowują ważność do dnia 31 marca 2024 r.,
  • te, których termin ważności upłynąłby w okresie od dnia 1 stycznia 2022 r. do dnia poprzedzającego dzień wejścia w życie niniejszego przepisu – zachowują ważność do dnia 30 września 2024 r.

Powyższe dotyczy również ważności decyzji wydawanych na podstawie orzeczeń o niepełnosprawności i przyznających:

  • świadczenia rodzinne,
  • świadczenia z funduszu alimentacyjnego,
  • zasiłki dla opiekunów,
  • świadczenia lub dodatki na pokrycie kosztów utrzymania dziecka lub osoby pełnoletniej w rodzinnej pieczy zastępczej.

Prawo do wskazanych świadczeń zostanie przedłużone z urzędu.

Przedłużone orzeczenia i decyzje o przyznaniu świadczeń są ważne nie dłużej niż do dnia wydania nowego ostatecznego orzeczenia o niepełnosprawności albo orzeczenia o stopniu niepełnosprawności.

Opisane przepisy wynikają z art. 23 i art. 26 ustawy z dnia 9 marca 2023 r. o zmianie ustawy o ochronie konkurencji i konsumentów oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. 2023 r., poz. 852).

***

Od dnia 1 lipca 2023 r. w Polsce przestaje obowiązywać stan zagrożenia epidemicznego. Zmiana ta wpływa na ważność orzeczeń wydanych na czas określony na podstawie przepisów ustawy z dnia 17 grudnia 1998 r. o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych, przedłużonych na mocy tzw. specustawy covidowej (dotyczy to przede wszystkim orzeczeń ZUS/KRUS). Zgodnie z przepisami covidowymi orzeczenie, którego ważność upływa w okresie obowiązywania stanu zagrożenia epidemicznego albo stanu epidemii albo w okresie 30 dni następujących po ich odwołaniu, zachowuje ważność przez okres kolejnych 3 miesięcy od dnia upływu terminu jego ważności, w przypadku złożenia wniosku o ustalenie uprawnień do świadczenia na dalszy okres przed upływem terminu ważności tego orzeczenia.