Menu Zamknij

Wspomaganie rozwoju dziecka

1. Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka

Wielospecjalistyczne, kompleksowe i intensywne działania, mające na celu stymulowanie funkcji odpowiedzialnych za rozwój psychomotoryczny i komunikację małego dziecka, od chwili wykrycia niepełnosprawności do czasu podjęcia przez dziecko nauki w szkole, a także pomoc i wsparcie udzielane rodzicom i rodzinie w nabywaniu przez nich umiejętności postępowania z dzieckiem. Wszystkie dzieci od momentu wykrycia u nich dysfunkcji i nieprawidłowości rozwojowych mają prawo do bezpłatnej, kompleksowej, profesjonalnej pomocy. 

Opinia o Wczesnym Wspomaganiu Rozwoju Dziecka (WWRD) 

Jak uzyskać WWRD? 

Konieczna jest wizyta z dzieckiem u lekarza pediatry/lekarza specjalisty lub psychologa/pedagoga/logopedy. Lekarz wydaje zaświadczenie lekarskie stwierdzające opóźnienie/zaburzenie/niepełnosprawność występującą u dziecka, które jest podstawą do wydania opinii WWRD. Konieczne jest, aby lekarz wyszczególnił rodzaj zaburzenia lub niepełnosprawność oraz stwierdził potrzebę wczesnego wspomagania rozwoju ze względu na jedną lub kilka następujących przyczyn: 

 • opóźniony lub zaburzony rozwój psychoruchowy;
 • niepełnosprawność ruchową w tym z afazją;
 • niepełnosprawność intelektualną;
 • niepełnosprawność sprzężoną (kilka niepełnosprawności równocześnie);
 • autyzm i zespół Aspergera;
 • zaburzenia wzroku, słuchu, mowy.

Kto wydaje orzeczenie i opinie o WWRD?

Orzeczenie i opinie o potrzebie wczesnego wspomagania wydawane są przez zespoły orzekające w Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej.

Wymagane dokumenty 

Należy wypełnić wniosek o wydanie opinii o potrzebie wczesnego wspomagania rozwoju (wniosek dostępny w Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej). Do wniosku należy dołączyć dokumenty – zaświadczenie lekarskie stwierdzające potrzebę wczesnego wspomagania rozwoju, wcześniejsze opinie psychologiczne lub pedagogiczne – jeżeli są, dokumenty medyczne. 

Ile godzin przysługuje dziecku w ramach WWRD? 

Miesięczny wymiar godzin zajęć w ramach wczesnego wspomagania – w zależności
od po­trzeb i możliwości psychofizycznych dziecka określonych przez zespół – ustala dyrektor pod­miotu organizującego zajęcia. Wynosi od 4 do 8 godz. w miesiącu.
W przypadkach uzasadnionych potrzebami dziecka i jego rodziny, za zgodą organu prowadzą­cego podmiot realizujący zajęcia, miesięczny wymiar godzin zajęć w ramach wczesnego wspomagania może być wyższy niż 8 godzin. 

Kto prowadzi zajęcia WWRD? 

Rodzice składają wniosek wyłącznie w jednej placówce organizującej zajęcia WWRD. Zajęcia wczesnego wspomagania prowadzą wykwalifikowani specjaliści, terapeuci posiadający przygotowanie merytoryczne i praktyczne, odpowiednie do rodzaju niepełnosprawności dziecka (logopeda, pedagog, fizjoterapeuta, terapeuta SI, psycholog), którzy tworzą zespół wczesnego wspomagania. Zajęcia prowadzone są indywidualnie z dzieckiem i jego rodziną, a w celu rozwijania kompe­tencji społecznych i komunikacyjnych przygotowujących do funkcjonowania w życiu społecz­nym zajęcia w ramach WWRD mogą być prowadzone w grupie, z udziałem rodzin dzieci lub innych dzieci objętych wczesnym wspomaganiem.

Lista placówek edukacyjnych (publicznych i niepublicznych) realizujących w Gliwicach opinie WWRD.

2. Zajęcia rewalidacyjno-wychowawcze

Zajęcia rewalidacyjno-wychowawcze organizuje się dla dzieci i młodzieży z niepełnosprawnością  intelektualną w stopniu głębokim, posiadających orzeczenie  o potrzebie zajęć rewalidacyjno-wychowawczych  wydane przez  zespoły orzekające działające w publicznych poradniach  psychologiczno-pedagogicznych oraz na pisemny wniosek rodziców.

W Gliwicach funkcjonuje Ośrodek Rewalidacyjno-Wychowawczy nr 1 który zapewnia dzieciom i młodzieży w wieku od 3 do 25 roku życia z głębokim stopniem niepełnosprawności intelektualnej oraz sprzężeniami, udział w zajęciach rewalidacyjno–wychowawczych, rekreacyjnych oraz specjalistycznych prowadzonych zespołowo lub indywidualnie w wymiarze 8 godzin dziennie. Zajęcia odbywają się w 4 osobowych grupach, od godziny 7:30 do 15:30. Placówka oferuje szeroką gamę różnorodnych form i metod terapii oraz rehabilitacji. Nauczyciele i terapeuci dokonują szczegółowej diagnozy możliwości dziecka oraz zapewniają pełne dostosowanie form i metod pracy do zindywidualizowanych potrzeb dziecka. Wszelkie podejmowane działania skierowane są na stymulowanie rozwoju dzieci i młodzieży. Zajęcia prowadzone są przez nauczycieli specjalistów w profesjonalnie i estetycznie wyposażonych pracowniach i salach. Wychowankowie biorą udział w imprezach okolicznościowych, wycieczkach, ważnych wydarzeniach w życiu placówki oraz środowiska lokalnego.

Placówka oferuje:

 • Wysoko wykwalifikowaną kadrę;
 • Różnorodne, specjalistyczne formy i metody terapii i rehabilitacji;
 • Specjalistyczną diagnozę potrzeb i możliwości dziecka;
 • Pełne dostosowanie form i metod pracy do zindywidualizowanych potrzeb wychowanków;
 • Codzienną terapię indywidualną;
 • Opiekę dostosowaną do potrzeb dziecka;
 • Integrację z rówieśnikami;
 • Spotkania w zespole do spraw planowania, koordynowania i udzielania pomocy dziecku.

Główne zadania realizowane w Ośrodku Rewalidacyjno-Wychowawczym to:

 • Wspieranie rozwoju osób z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu głębokim oraz ułatwienie im funkcjonowania w środowisku rodzinnym i lokalnym, poprzez prowadzenie całego spektrum działań;
 • Objęcie opieką edukacyjną i terapeutyczną dzieci i młodzieży ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi;
 • Stymulacja wielozmysłowa;
 • Zapewnienie opieki dostosowanej do potrzeb, wynikających z niepełnosprawności dziecka;
 • Przysposobienie do samodzielnego (na miarę możliwości wychowanka) życia w społeczeństwie.

Ośrodek Rewalidacyjno-Wychowawczy nr 1

ul. Gierymskiego 7

44-100 Gliwice

kontakt@zso7-gliwice.pl

Telefon: telefon: 32 231 42 01