Menu Zamknij

Orzeczenie o niepełnosprawności dziecka

 1. O niepełnosprawności orzekają:
 2. O czym orzekają Powiatowe Zespoły ds. Orzekania o Niepełnosprawności:
  • Powiatowe/miejskie zespoły ds. orzekania o niepełnosprawności wydają orzeczenia o:
   • niepełnosprawności;
   • stopniu niepełnosprawności;
   • wskazaniach do ulg i uprawnień.
  • Przedmiotowe orzeczenia poza ustaleniem statusu osoby orzeczonej jako osoby niepełnosprawnej, stanowią również podstawę do przyznania różnego rodzaju ulg i uprawnień na podstawie odrębnych przepisów.
 3. Orzeczenie o niepełnosprawności dziecka:
  • Podstawą uznania osoby, która nie ukończyła 16 roku życia za niepełnosprawną jest ustalenie, że:
   • ma naruszoną sprawność fizyczną lub psychiczną;
   • przewidywany okres trwania upośledzenia stanu zdrowia przekracza 12 miesięcy;
   • wymaga zapewnienia jej całkowitej opieki lub pomocy w zaspokajaniu podstawowych potrzeb życiowych w sposób przewyższający wsparcie potrzebne osobie w danym wieku z powodu wady wrodzonej, długotrwałej choroby lub uszkodzenia organizmu.

Uwaga: Wszystkie wymienione przesłanki muszą wystąpić łącznie.

Niepełnosprawność dziecka orzeka się na czas określony, jednak na okres nie dłuższy niż do ukończenia przez dziecko 16 roku życia. Decyduje ocena możliwości poprawy funkcjonowania dziecka. Orzeczenie o niepełnosprawności wydaje się na wniosek złożony do powiatowego/miejskiego zespołu do spraw orzekania o niepełnosprawności przez przedstawiciela ustawowego dziecka.

Uwaga: W świetle przepisów regulujących postępowanie o wydanie orzeczenia o niepełnosprawności – dzieckiem jest osoba, która nie ukończyła 16 roku życia.

Gdzie można uzyskać orzeczenie o niepełnosprawności? 

Miejski Zespół ds. Orzekania o Niepełnosprawności (MZON)

ul. Bojkowska 20, 44-100 Gliwice. 

tel.: 32 230 26 90

fax: 32 232 99 10e-mail: mzon@ops.gliwice.eu