Menu Zamknij

Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna

Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Gliwicach udziela dzieciom i młodzieży pomocy psychologiczno-pedagogicznej, w tym pomocy logopedycznej, pomocy w wyborze kierunku kształcenia zawodu, a także udziela rodzicom i nauczycielom pomocy psychologiczno-pedagogicznej związanej z wychowywaniem i kształceniem dzieci i młodzieży. 

Czym zajmuje się Poradnia? 

Poradnia zajmuje się przede wszystkim: 

 • wspomaganiem wszechstronnego rozwoju dzieci i młodzieży,
 • podnoszeniem efektywności ich uczenia się,
 • terapią zaburzeń rozwojowych i zachowań dysfunkcyjnych,
 • pomocą w nabywaniu i rozwijaniu przez dzieci i młodzież umiejętności negocjacyjnego rozwiązywania konfliktów i problemów oraz innych umiejętności z zakresu komunikacji społecznej,
 • pomocą uczniom w dokonywaniu wyboru kierunku kształcenia, zawodu i planowania kariery zawodowej,
 • pomocą nauczycielom i rodzicom w diagnozowaniu i rozwijaniu potencjalnych możliwości i mocnych stron uczniów,
 • prowadzeniem edukacji prozdrowotnej wśród uczniów, rodziców i nauczycieli,
 • wspomaganiem wychowawczej i edukacyjnej funkcji rodziny,
 • wspomaganiem wychowawczej i edukacyjnej funkcji szkoły,
 • profilaktyką uzależnień i innych problemów dzieci i młodzieży,
 • udzielaniem pomocy psychologiczno–pedagogicznej dzieciom i młodzieży z grup ryzyka,
 • opiniowaniem i orzecznictwem.

Zadania są realizowane poprzez:

 • diagnozę,
 • konsultację,
 • terapię,
 • psychoedukację,
 • rehabilitację (w zakresie logopedii),
 • doradztwo,
 • mediację,
 • interwencje w środowisku ucznia,
 • działalność profilaktyczna,
 • działalność informacyjną.

Kto może się zgłaszać do Poradni ?

Poradnia udziela pomocy psychologiczno-pedagogicznej, logopedycznej i lekarskiej dzieciom (w wieku od urodzenia) i młodzieży (do ukończenia szkoły ponadpodstawowej), a także ich rodzicom (opiekunom prawnym) i nauczycielom w zakresie wychowania i kształcenia. Z pomocy placówki mogą korzystać uczniowie, ich rodzice i nauczyciele przedszkoli, szkól i placówek z miasta Gliwice.

Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna
Ul. Gierymskiego 1,
44-100 Gliwice.
tel. 32 231 05 69,
e-mail:  sekretariat@ppp.gliwice.eu