Menu Zamknij

Wsparcie zawodowe

 1. Powiatowy Urząd Pracy w Gliwicach

Powiatowy Urząd Pracy w Gliwicach realizuje działania z zakresu aktywizacji zawodowej osób z niepełnosprawnościami, bezrobotnych i poszukujących pracy niepozostających w zatrudnieniu. Osoby te wspierane są finansowo z dwóch źródeł – Funduszu Pracy dla osób bezrobotnych i Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych dla osób poszukujących pracy niepozostających w zatrudnieniu. Powiatowy Urząd Pracy w Gliwicach oferuje: pośrednictwo pracy, poradnictwo zawodowe, pomoc w aktywnym poszukiwaniu pracy, staże, szkolenia zawodowe, zwroty kosztów przejazdu, jednorazowe środki na podjęcie działalności gospodarczej lub wniesienia wkładu do spółdzielni socjalnej, wyposażenie stanowiska pracy osoby z niepełnosprawnością, prace interwencyjne. Corocznie Powiatowy Urząd Pracy organizuje w Gliwicach „Gliwickie Targi Pracy dla Osób Niepełnosprawnych”.

Wsparcie osoby z niepełnosprawnością zarejestrowanej w urzędzie pracy

Osoba z niepełnosprawnością może być zarejestrowana w powiatowym urzędzie pracy jako:

 • bezrobotny – to osoba, która posiada orzeczoną niepełnosprawność, jednak nie jest uprawniona m.in. do renty z tytułu niezdolności do pracy, renty socjalnej, zasiłku stałego.
 • poszukujący pracy – to osoba, która oprócz orzeczonej niepełnosprawności jest uprawniona  m.in. do renty z tytułu niezdolności do pracy, renty socjalnej, zasiłku stałego.

Osoba z niepełnosprawnością, która jest zdolna do podjęcia zatrudnienia w co najmniej połowie wymiaru czasu pracy, posiadająca status „bezrobotnego” może skorzystać ze wszystkich usług urzędu pracy i instrumentów przewidzianych dla osoby bezrobotnej.

Ponadto, osoba z niepełnosprawnością zarejestrowana w powiatowym urzędzie pracy jako poszukująca pracy niepozostająca w zatrudnieniu może również korzystać na zasadach takich jak bezrobotni z następujących usług lub instrumentów:

 1. szkoleń;
 2. stażu;
 3. prac interwencyjnych;
 4. przygotowania zawodowego dorosłych;
 5. badań lekarskich lub psychologicznych, o których mowa w art. 2 ust. 3 ustawy o promocji;
 6. zwrotu kosztów, o których mowa w art. 45 ust. 1, 2 i 4 ustawy o promocji;
 7. finansowania kosztów, o których mowa w art. 45 ust. 3 ustawy o promocji;
 8. studiów podyplomowych;
 9. szkoleń na podstawie trójstronnych umów szkoleniowych zawieranych pomiędzy starostą, pracodawcą i instytucją szkoleniową;
 10. bonu na zasiedlenie;
 11. bonu szkoleniowego;
 12. bonu stażowego.

Szczegółowe informacje dostępne są na stronie: https://gliwice.praca.gov.pl/-/14313-dla-niepelnosprawnych

Dla osób z niepełnosprawnościami posiadających status osoby „poszukującej pracy”, a nie pozostających w zatrudnieniu, przewidziane są usługi urzędu pracy i instrumenty finansowane ze środków PFRON. Instrumenty te są adresowane bezpośrednio do osób z niepełnosprawnościami, jak też do ich pracodawców.

 • Uprawnienia osoby z niepełnosprawnością, zdolnej do pracy, posiadającej status bezrobotnego lub poszukującego pracy:
 • Pomoc w znalezieniu zatrudnienia (pośrednictwo pracy).
 • Możliwość nabycia, uzupełnienia, podniesienia kwalifikacji zawodowych oraz zdobycia doświadczenia zawodowego (szkolenia, studia podyplomowe, staż).
 • Pomoc w wyborze odpowiedniego miejsca pracy przy uwzględnieniu predyspozycji zawodowych i możliwości zdrowotnych oraz wymagań w danym środowisku pracy (doradcy zawodowego).
 • Uprawnienia osoby z niepełnosprawnością podejmującej i prowadzącej działalność gospodarczą lub rolniczą:
 • Wsparcie finansowe na podjęcie działalności gospodarczej, rolniczej albo wniesienie wkładu do spółdzielni socjalnej.
 • Dofinansowanie do oprocentowania kredytu bankowego.
 • Refundacja składek ZUS.

Rodzaj przyznanego wsparcia zależny będzie od sprofilowanej pomocy podczas wizyty u doradcy klienta w Powiatowym Urzędzie Pracy w Gliwicach.

 • Uprawnienia pracodawcy zatrudniającego osobę z orzeczonym stopniem o niepełnosprawności to m.in.:
 • Miesięczne dofinansowanie do wynagrodzenia pracownika,
 • Zwrot kosztów przystosowania stanowiska pracy,
 • Zwrot kosztów wyposażenia stanowiska pracy,
 • Zwrot kosztów szkolenia pracownika,
 • Zwrot kosztów zatrudnienia pracownika pomagającego pracownikowi niepełnosprawnemu w pracy,
 • Zwolnienie z wpłat na PFRON,
 • Refundacja części wynagrodzenia lub składek na ubezpieczenia społeczne.

Poszukiwanie pracy przez osobę z niepełnosprawnością

Osoby z niepełnosprawnością mogą poszukiwać zatrudnienia zarówno na otwartym rynku pracy, jak i w zakładach pracy chronionej, w zależności od wskazań zawartych w orzeczeniu o stopniu niepełnosprawności. Zaliczenie do znacznego albo umiarkowanego stopnia niepełnosprawności osoby, nie wyklucza możliwości zatrudnienia tej osoby u pracodawcy, który nie posiada statusu zakładu pracy chronionej, w przypadku:

 1. przystosowania przez pracodawcę stanowiska pracy do potrzeb osoby niepełnosprawnej;
 2. zatrudnienia w formie telepracy.

Lista zakładów pracy chronionej zamieszczona jest na stronie: www.zpchr.pl

Do urzędów pracy mogą być zgłaszane zarówno oferty z otwartego rynku pracy jak i zakładów pracy chronionej. Osoba z niepełnosprawnością w celu uzyskania informacji o ofertach pracy, może zgłosić się do urzędu pracy bezpośrednio lub skontaktować się telefonicznie. Wszystkie oferty pracy dla osób zarejestrowanych w urzędzie pracy, dostępne są również na stronie internetowej.

Pozostałe oferty pracy dla osób z niepełnosprawnościami znajdują się m.in. na stronach:

Oferty pracy zarówno dla osób z niepełnosprawnościami, jak i pełnosprawnych, można znaleźć na wszystkich dostępnych stronach internetowych dla osób poszukujących pracy.

Powiatowy Urząd Pracy w Gliwicach

Pl. Inwalidów Wojennych 12,

44-100 Gliwice,

tel. 32 444 23 00

e-mail: sekretariat@pup.gliwice.pl

 • Aktywizacja zawodowa – Gliwicki Zakład Aktywności Zawodowej

Zakład aktywności zawodowej jest wyodrębnioną jednostką, której statutowym zadaniem jest rehabilitacja zawodowa i społeczna osób z niepełnosprawnościami. Zakład aktywności zawodowej zatrudnia osoby z niepełnosprawnością, które posiadają znaczny stopnień niepełnosprawności lub umiarkowany stopień niepełnosprawności, u których stwierdzono:

– autyzm,

– upośledzenie umysłowe,

– lub chorobą psychiczną,

w tym osoby, w stosunku do których rada programowa warsztatów terapii zajęciowej zajęła stanowisko uzasadniające podjęcie zatrudnienia i kontynuowanie rehabilitacji zawodowej w warunkach pracy chronionej.

Celem działalności Gliwickiego Zakładu Aktywności Zawodowej jest:

1. Prowadzanie rehabilitacji zawodowej i społecznej osób z niepełnosprawnościami poprzez:

– kształtowanie kompetencji pracowniczych,

– wzmacnianie motywacji oraz wiary we własne siły i umiejętności,

– naukę punktualności, obowiązkowości i sumienności,

– nabywania umiejętności pracy zespołowej,

– naukę planowania zadań z uwzględnieniem właściwego wykorzystania czasu pracy i materiałów,

– rozwijanie odpowiedzialności za własną pracę oraz za pracę zespołu i całego GZAZ-u, ze szczególnym poszanowaniem pracy innych pracowników,

– nabywanie kompetencji społecznych,

– kształtowanie zaradności życiowej,

– nabywanie umiejętności poruszania się po otwartym rynku pracy.

2. Zatrudnianie osób niepełnosprawnych.

3. Prowadzenie działalności gospodarczo – usługowej.

Gliwicki Zakład Aktywności Zawodowej

ul. Dolnej Wsi 74

Gliwice 44-100

tel. 32 411 62 85

e-mail: sekretariat@gzaz.gliwice.eu