Menu Zamknij

Usługi w zakresie Programu „Rehabilitacja 25+”

Program Rehabilitacja 25+

Kto może skorzystać z Programu?

Beneficjentami programu mogą być niezatrudnione dorosłe osoby z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu głębokim lub umiarkowanym i znacznym sprzężonym z innymi niepełnosprawnościami, które nie są objęte rehabilitacją społeczną w placówkach dziennej aktywności (np. środowiskowych domach samopomocy czy warsztatach terapii zajęciowej).

Przykładowe usługi świadczone w ramach Programu

  1. usługi opiekuńcze i pielęgnacyjne, w tym pomoc w utrzymaniu higieny osobistej;
  2. udział w zajęciach usprawniających, terapeutycznych i wspierających ruchowo;
  3. udział w zajęciach prowadzonych w ramach kół zainteresowań;
  4. pomoc w rozwinięciu i wzmacnianiu aktywności oraz samodzielności życiowej oraz utrzymaniu nabytych wcześniej umiejętności;
  5. pomoc psychologiczna, poradnictwo i wsparcie w rozwiązywaniu trudnych sytuacji życiowych oraz bieżących spraw życia codziennego;
  6. działania aktywizujące zawodowo;
  7. transport.

Szczegóły dotyczące programu dostępne są tu: Rehabilitacja 25+

Realizator zadania

Zespół Szkół Ogólnokształcących Specjalnych nr 7

ul. Aleksandra Gierymskiego 7

44-102 Gliwice

Tel. 32 231-42-01

mail: kontakt@zso7-gliwice.pl