Menu Zamknij

Wsparcie Urzędu Miejskiego

 • Pełnomocnik Prezydenta ds. osób z niepełnosprawnościami

Klaudia Bera – Wydział Zdrowia i Spraw Społecznych Urzędu Miejskiego Gliwice ul. Zwycięstwa 21 p. 205,
tel. 516 030 196, 32 239-12-59, e-mail: bera_k@um.gliwice.pl

 • Koordynatorzy ds. dostępności
 • Koordynator w zakresie dostępności cyfrowej, tel. 32-239-11-38, e-mail:  proksa_a@um.gliwice.pl,
 • Koordynator w zakresie dostępności informacyjno-komunikacyjnej,
  tel. 32-239-12-62, e-mail: kasprzyk_k@um.gliwice.pl.
 • Koordynator w zakresie dostępności architektonicznej,
  tel. 32-238-54-01, e-mail: matysek-szymanska_a@dawidko_a

Kontakt: dostepnosc@um.gliwice.pl

Zarządzeniem organizacyjnym nr 26/22 z dnia 23 maja 2022 r. prezydent miasta Gliwice powołał zespół zadaniowy ds. zapewniania dostępności.

Do zadań zespołu należy m.in:

 • wspieranie osób ze szczególnymi potrzebami w dostępie do usług świadczonych przez Urząd oraz miejskich jednostek organizacyjnych (dalej: mjo),
 • przygotowanie i koordynacja wdrożenia planu działania na rzecz poprawy zapewniania dostępności, obejmującego analizę stanu zapewnienia dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami przez Urząd oraz mjo,
 • monitorowanie działalności Urzędu oraz mjo w zakresie zapewniania dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami,
 • inicjowanie zmian i działań na rzecz poprawy stanu zapewniania dostępności w działalności Urzędu i mjo oraz udzielania rekomendacji kierownictwu miasta w tym zakresie,
 •  prowadzenie działań edukacyjnych na rzecz kształtowania świadomości pracowników Urzędu i mjo w zakresie zapewniania dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami,
 • współpraca z pełnomocnikami Prezydenta Miasta Gliwice do spraw osób z niepełnosprawnościami oraz seniorów,
 • współpraca za pośrednictwem Centrum 3.0 – Gliwickiego Ośrodka Działań Społecznych z fundacjami, stowarzyszeniami i innymi podmiotami, działającymi w szczególności na rzecz środowisk osób z niepełnosprawnościami lub seniorów.
 • Konsultanci ds. osób niepełnosprawnych

Pomoc w załatwianiu bieżących spraw urzędowych. Udzielanie pomocy osobom z niepełnosprawnościami i ich rodzinom w załatwianiu życiowych problemów, uzyskaniu środków finansowych i rzeczowych niezbędnych do życia poprzez kierowanie do odpowiednich jednostek i stowarzyszeń. Pomoc przy pisaniu pism, podań, interwencje telefoniczne w różnych instytucjach. Informacja na temat ośrodków organizujących turnusy rehabilitacyjne, współpraca z Biurem Środków PFRON w zakresie działania na rzecz osób z niepełnosprawnościami. Wydawanie druków w celu orzeczenia niepełnosprawności, stopnia niepełnosprawności i legitymacji osób niepełnosprawnych, wydawanie wniosków o wydanie karty parkingowej. Udzielanie informacji na temat przywilejów osób z niepełnosprawnościami, informowanie o sytuacji osób z niepełnosprawnościami w świetle prawa a także szczegółowe informacje na temat pojęcia osoby z niepełnosprawnościami, trybu postępowania w sprawach o ubezwłasnowolnienie, sposobie załatwienia renty socjalnej i renty inwalidzkiej.

Kontakt:
Biuro Obsługi Interesantów Urzędu Miejskiego w Gliwicach ul. Zwycięstwa 21
tel. 32-239-11-09
e-mail: boi@um.gliwice.p

 • Wydział Zdrowia i Spraw Społecznych Urzędu Miejskiego w Gliwicach
  ul. Zwycięstwa 21

W zakresie zadań Wydziału Zdrowia i Spraw Społecznych Urzędu i Miejskiego w Gliwicach znajduje się zapewnienie osobom z niepełnosprawnościami różnorodnych form wsparcia i rehabilitacji społecznej, realizacja miejskiego programu działań na rzecz osób niepełnosprawnych, współpraca z organizacjami pozarządowymi (m.in. udzielanie dotacji), współpraca z miejskimi jednostkami organizacyjnymi w zakresie działań na rzecz osób z niepełnosprawnościami, inicjowanie działań na rzecz niepełnosprawnych mieszkańców miasta.

Kontakt:

tel. 32-239-12-59,
e-mail: zd@um.gliwice.pl