Menu Zamknij

Usługi sąsiedzkie

Usługi sąsiedzkie przysługują osobie samotnej, która z powodu wieku, choroby lub innych przyczyn wymaga pomocy innych osób, a jest jej pozbawiona. Usługi te obejmują pomoc w zaspokajaniu podstawowych potrzeb życiowych, podstawową opiekę higieniczno-pielęgnacyjną, przez którą należy rozumieć formy wsparcia niewymagające specjalistycznej wiedzy i kompetencji, oraz w miarę potrzeb i możliwości, zapewnienie kontaktów z otoczeniem.

Zakres i wymiar usług sąsiedzkich oraz okres i miejsce ich świadczenia ustala się w oparciu o:

  • ocenę sytuacji życiowej, w tym potrzeb wnioskodawcy,
  • ocenę samodzielności wnioskodawcy,
  • ocenę i możliwości zapewnienia pomocy i opieki przez rodzinę.

Pomoc w formie usług sąsiedzkich przysługuje w wymiarze minimalnie 1 godziny tygodniowo – maksymalnie 7 godzin tygodniowo. Usługi te mogą stanowić uzupełnienie usług opiekuńczych lub specjalistycznych usług opiekuńczych.

Odpłatność

Pomoc świadczona w ramach usług sąsiedzkich będzie odpłatna, zgodnie ze stawką godzinową wynoszącą 34,50 zł/h.

Osoba korzystająca z usług sąsiedzkich, na jej wniosek lub wniosek pracownika socjalnego, może zostać częściowo lub całkowicie zwolniona z ponoszenia odpłatności.

Zwolnienie całkowite z opłat za usługi może nastąpić w następujących sytuacjach:

  • w przypadku, gdy z analizy budżetu domowego osoby/rodziny, uwzględniającej niezbędne potrzeby wynika, że osoba nie jest w stanie ponosić odpłatności w wysokości wynikającej z przyjętych zasad,
  • wnoszona jest opłata za pobyt innych członków rodziny w domu pomocy społecznej, ośrodku wsparcia, placówce opiekuńczo-wychowawczej lub młodzieżowym ośrodku wychowawczym,
  • w rodzinie występuje długotrwała choroba, bezrobocie, niepełnosprawność, poniesione zostały straty materialne powstałe w wyniku klęski żywiołowej, innych zdarzeń losowych lub nastąpiła śmierć członka rodziny.

Zwolnienie częściowe z opłat za usługi może nastąpić w następujących sytuacjach:

  • w przypadku, gdy z analizy budżetu domowego osoby/rodziny, uwzględniającej niezbędne potrzeby wynika, że osoba nie jest w stanie ponosić odpłatności w pełnej wysokości wynikającej z przyjętych zasad,
  • więcej niż jedna osoba w rodzinie korzysta z pomocy w formie usług opiekuńczych,
  • świadczeniobiorca korzysta z co najmniej dwóch rodzajów usług opiekuńczych.

Część zgłoszeń (10 środowisk) na tę formę wsparcia będzie finansowanych ze środków z budżetu państwa w ramach programu „Korpus Wsparcia Seniorów” na rok 2024. Natomiast pozostałe zgłoszenia będą finansowane z budżetu miasta Gliwice.

Realizator

Ośrodek Pomocy Społecznej w Gliwicach

ul. Górnych Wałów 9

44-100 Gliwice

e-mail: ops@ops.gliwice.eu

tel. 32/335-97-14