Menu Zamknij

Uprawnienia dziecka/ucznia niepełnosprawnego

1. Jakie udogodnienia przysługują dzieciom posiadającym orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego?

 • kształcenie specjalne zgodnie z zaleceniami wynikającymi z orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego,
 • dostosowanie programu nauczania oraz wymagań edukacyjnych,
  do indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz możliwości psychofizycznych ucznia, w szczególności przez zastosowanie odpowiednich metod i form pracy z uczniem,
 • pomoc psychologiczno-pedagogiczną dostosowanie treści, metod i organizacji nauczania do możliwości psychofizycznych uczniów oraz możliwość korzystania ze specjalnych form pracy dydaktycznej,
 • bezpłatny transport i opieka dla dzieci niepełnosprawnych od piątego roku życia i niepełnosprawnych uczniów w czasie przewozu do najbliższej placówki oświatowej (przedszkola, szkoły podstawowej), a uczniom z niepełnosprawnością ruchową, w tym z afazją, z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym
  lub znacznym – także do najbliższej szkoły ponadpodstawowej lub zwrotu kosztów przejazdu ucznia oraz jego opiekuna do szkoły na zasadach określonych w umowie zawartej między wójtem (burmistrzem, prezydentem miasta) a rodzicami, jeżeli dowożenie i opiekę zapewniają rodzice, 
 • odroczenie spełnienia obowiązku szkolnego (rozpoczęcie spełniania obowiązku szkolnego może być nawet dwukrotnie odroczone), możliwość odroczenia od obowiązku szkolnego, maksymalnie do końca roku szkolnego w roku kalendarzowym, w którym dziecko kończy 9 lat,
 • przedłużenie okresu nauki (kształcenie może być prowadzone do końca roku szkolnego w roku kalendarzowym, w którym dzieci kończą 20. rok życia w przypadku szkoły podstawowej oraz 24. rok życia w przypadku szkoły ponadpodstawowej), 
 •  zwolnienie z realizacji określonych zajęć edukacyjnych; możliwość zwolnienia z nauki drugiego języka obcego nowożytnego na wniosek rodziców lub pełnoletniego ucznia, w przedszkolu – nie organizuje się przygotowania
  do posługiwania się językiem obcym nowożytnym na podstawie orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego, z którego wynika taka potrzeba,
 • zajęcia w trybie indywidualnym (uczeń niepełnosprawny posiadający orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego nie musi mieć dodatkowego orzeczenia o potrzebie indywidualnego nauczania, aby mieć zorganizowane na terenie szkoły zajęcia w takim trybie),
 • możliwość realizacji wybranych zajęć wychowania przedszkolnego lub zajęć edukacyjnych, indywidualnie z uczniem lub w grupie liczącej do 5 uczniów, w zależności od indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz możliwości psychofizycznych ucznia wskazanych w orzeczeniu o potrzebie kształcenia specjalnego lub wynikających z wielospecjalistycznych ocen,
 • wsparcie nauczyciela posiadającego kwalifikacje z zakresu pedagogiki specjalnej współorganizującego kształcenia integracyjne (dotyczy to przedszkoli i szkół integracyjnych oraz oddziałów integracyjnych);
 • wsparcie nauczyciela współorganizującego kształcenie lub pomocy nauczyciela w przypadku uczniów niepełnosprawnych, u których stwierdzono autyzm, w tym zespół Aspergera, lub niepełnosprawności sprzężone uczęszczających do oddziałów ogólnodostępnych;
 • możliwość przystąpienia do egzaminu ósmoklasisty i egzaminu maturalnego w warunkach i formie dostosowanych do rodzaju niepełnosprawności; 
 • dostosowanie warunków nauki (placówki powinny dostosować warunki organizacji kształcenia do rodzaju niepełnosprawności uczniów oraz zapewnić im odpowiedni sprzęt specjalistyczny i środki dydaktyczne),
 • zajęcia rewalidacyjne (przedszkole/szkoła, do których uczęszcza dziecko niepełnosprawne posiadające orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego, powinny także zapewnić mu zajęcia rewalidacyjne adekwatne do rodzaju niepełnosprawności). Zajęcia rewalidacyjno-wychowawcze organizuje się dla dzieci i młodzieży z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu głębokim, posiadających orzeczenie o potrzebie zajęć rewalidacyjno-wychowawczych wydane przez zespoły orzekające działające w publicznych poradniach psychologiczno-pedagogicznych oraz na pisemny wniosek rodziców. Orzeczenie takie wydawane jest raz na 5 lat.  Celem zajęć jest wspomaganie rozwoju dzieci i młodzieży, rozwijanie zainteresowania otoczeniem oraz rozwijanie samodzielności w funkcjonowaniu w codziennym życiu, stosownie do możliwości psychofizycznych oraz indywidualnych potrzeb rozwojowych. Zajęcia zespołowe prowadzi się w zespołach liczących od 2 do 4 uczestników. Zajęcia organizuje się dla dzieci i młodzieży od początku roku szkolnego w roku kalendarzowym, w którym kończą 3 lata, do końca roku szkolnego w roku kalendarzowym, w którym kończą 25 lat.

2. Dofinansowanie do zakupu podręczników