Menu Zamknij

Orzekanie o rodzaju kształcenia

1. Orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego

To najważniejszy dokument w edukacji dziecka z niepełnosprawnością. Dzięki jego posiadaniu, dziecko może uczyć się w sposób dostosowany do swoich potrzeb i możliwości psychofizycznych. 

Kto może uzyskać orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego? 

Orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego mogą uzyskać uczniowie niepełnosprawni (niesłyszący, słabosłyszący, niewidomy, słabowidzący, z niepełnosprawnością ruchową, w tym z afazją, z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim, umiarkowanym lub znacznym, z autyzmem, w tym z zespołem Aspergera oraz z niepełnosprawnościami sprzężonymi). Orzeczenia wydawane są na poszczególne etapy edukacyjne. Orzeczenie można wydać osobie z niepełnosprawnością w okresie: od momentu rozpoczęcia uczęszczania do przedszkola (2,5 – 3 lata) do czasu ukończenia nauki w szkole ponadpodstawowej. 

Gdzie złożyć wniosek? 

Aby uzyskać orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego składa się wniosek w postaci papierowej albo elektronicznej do Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej. Wniosek składa pełnoletni uczeń lub rodzice dziecka niepełnoletniego. Poradnie udostępniają gotowe formularze wniosków. Tylko osoby wskazane powyżej mogą wystąpić z wnioskiem o wydanie orzeczenia. Nie ma prawa uczynić tego żadna placówka oświatowa. 

Jakie dokumenty należy dołączyć do wniosku? 

  • wydane przez specjalistów opinie, zaświadczenia;
  • wyniki obserwacji i badań psychologicznych, pedagogicznych, lekarskich;
  • dokumentację medyczną dotyczącą leczenia specjalistycznego;
  • poprzednio wydane orzeczenia lub opinie;
  • zaświadczenie lekarza o stanie zdrowia.

2. Orzeczenie o potrzebie indywidualnego obowiązkowego rocznego przygotowania przedszkolnego.

Kogo dotyczy? 

Dzieci, których stan zdrowia uniemożliwia lub znacznie utrudnia uczęszczanie
do przedszkola lub oddziału przedszkolnego zorganizowanego w szkole podstawowej. 

Gdzie złożyć wniosek?

Jakie dokumenty należy złożyć starając się o to orzeczenie? 

  • wniosek, 
  • zaświadczenie lekarskie o stanie zdrowia dziecka lub ucznia wydane przez lekarza specjalistę lub lekarza podstawowej opieki zdrowotnej na podstawie dokumentacji medycznej leczenia specjalistycznego,
  • opinie z przedszkola

3. Orzeczenie o potrzebie nauczania  indywidualnego 

Dla jakich uczniów organizuje się nauczanie indywidualne? 

Forma nauczania indywidualnego przeznaczona jest dla uczniów, którym stan zdrowia uniemożliwia uczęszczanie do szkoły (nauczanie odbywa się wtedy w domu ucznia) lub w miejscu pobytu dziecka lub ucznia (ponieważ może być także placówka np. MOW, MOS, SOSW, SOW, placówka opiekuńczo-wychowawcza), bądź znacznie je utrudnia (nauczanie odbywa się na terenie szkoły w oddzielnym pomieszczeniu). W praktyce dotyczy ono osób poważnie chorych, z ciężkimi urazami, po wypadkach, operacjach, w sytuacjach chorób psychicznych (tj. depresje, fobie, psychozy, zaburzenia zachowania i emocji).

Kto wydaje decyzję w sprawie nauczania indywidualnego? 

Decyzję w sprawie organizacji nauczania indywidualnego wydaje dyrektor szkoły, do której uczęszcza uczeń. Podstawą wydania decyzji jest orzeczenie o potrzebie indywidualnego nauczania wydane przez zespół orzekający poradni psychologiczno-pedagogicznej, na podstawie zaświadczenia lekarskiego o konieczności prowadzenia edukacji dziecka
w formie nauczania indywidualnego oraz wniosku rodziców.