Menu Zamknij

Ważne instytucje i placówki

 1. Ośrodek Pomocy Społecznej w Gliwicach -kompleksowe wsparcie osób z niepełnosprawnościami – usługi i świadczenia finansowe.
 2. Powiatowy Urząd Pracy w Gliwicach – wsparcie finansowe osób z niepełnosprawnościami i rehabilitacja zawodowa.
 3. Miejski Zespół ds. Orzekania o Niepełnosprawności – wydawanie orzeczeń dotyczących niepełnosprawności oraz kart parkingowych dla osób z niepełnosprawnościami do tego uprawnionych.
 4. Biuro Obsługi Środków PFRON – wsparcie finansowe osób z niepełnosprawnościami ze środków PFRON, np. dofinansowania do zakupu środków ortopedycznych, do likwidacji barier architektonicznych.
 5. Środowiskowy Dom Samopomocy – wsparcie osób z zaburzeniami psychicznymi, pobyt dzienny.
 6. Dom Pomocy Społecznej „NASZ DOM” i Dom Pomocy Społecznej „OPOKA” – opieka całodobowa dla osób w podeszłym wieku, wymagających całodobowej opieki z powodu wieku, choroby lub niepełnosprawności, nie mogących samodzielnie funkcjonować w codziennym życiu.
 7. Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Gliwicach – udzielanie dzieciom i młodzieży pomocy psychologiczno-pedagogicznej, w tym pomocy logopedycznej, pomocy w wyborze kierunku kształcenia zawodu, a także udzielanie rodzicom i nauczycielom pomocy psychologiczno-pedagogicznej związanej z wychowywaniem i kształceniem dzieci i młodzieży. Podejmowanie zdania z zakresu wspomagania wszechstronnego rozwoju dzieci i młodzieży, opiniowanie i orzecznictwo.
 8. Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 7 w Gliwicach – Szkoła Podstawowa Specjalna, Przedszkole Specjalne, Ośrodek Rewalidacyjno-Wychowawczy, realizacja programu Rehabilitacja 25+: usługi opiekuńcze i pielęgnacyjne, w tym pomoc w utrzymaniu higieny osobistej, udział w zajęciach usprawniających, terapeutycznych i wspierających ruchowo przez niezatrudnione dorosłe osoby z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu głębokim lub umiarkowanym i znacznym sprzężonym z innymi niepełnosprawnościami, które nie są objęte rehabilitacją społeczną w placówkach dziennej aktywności.
 9. Ośrodek koordynacyjno – rehabilitacyjno – opiekuńczy w Gliwicach – interdyscyplinarne wczesne wspomaganie rozwoju dziecka od momentu wykrycia niepełnosprawności lub zagrożenia niepełnosprawnością
 10. Zespół Szkół im. Janusza Korczaka – Szkoła Podstawowa, Branżowa Szkoła I Stopnia, Szkoła Przysposabiająca do Pracy, Liceum Ogólnokształcące – oferta skierowana do uczniów z niepełnosprawnościami.
 11. Gliwicki Zakład Aktywności Zawodowej – rehabilitacja zawodowa i społeczna osób z niepełnosprawnością. Zakład Aktywności Zawodowej zatrudnia osoby niepełnosprawne, które posiadają znaczny lub umiarkowany stopień niepełnosprawności.
 12. Warsztaty Terapii Zajęciowej Tęcza
 13. Warsztaty Terapii Zajęciowej Caritas Diecezji Gliwickiej – rehabilitacja społeczna i zawodowa osób z niepełnosprawnością w zakresie pozyskania lub przywracania umiejętności niezbędnych do podjęcia zatrudnienia – pobyt dzienny.
 14. Urząd Miejski Gliwice
 15. Zakład Ubezpieczeń Społecznych
 16. Narodowy Fundusz Zdrowia
 17. Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych