Menu Zamknij

Opieka Wytchnieniowa dla opiekunów

Celem opieki wytchnieniowej jest wsparcie członków rodzin lub opiekunów sprawujących bezpośrednią opiekę nad dziećmi z orzeczeniem o niepełnosprawności, osobami ze znacznym stopniem lub równoważnym poprzez czasowe odciążenie od codziennych obowiązków łączących się ze sprawowaniem opieki, zapewnienie im czasu na odpoczynek i regenerację.


Opieka wytchnieniowa realizowana jest w dwóch formach:

  1. Świadczenia usługi opieki wytchnieniowej w ramach pobytu dziennego w miejscu zamieszkania osoby z niepełnosprawnością.
  2. Świadczenia usługi opieki wytchnieniowej, w ramach pobytu całodobowego w:
    • w ośrodku/placówce wpisanej do rejestru właściwego wojewody zapewniającej całodobową opiekę osobom z niepełnosprawnościami,
    • innym miejscu wskazanym przez uczestnika Programu, które otrzyma pozytywną opinię gminy.

Kto może skorzystać z usług opieki wytchnieniowej

Mieszkańcy Gliwic: członkowie rodzin lub opiekunowie, którzy wymagają wsparcia w postaci doraźnej, czasowej przerwy w sprawowaniu bezpośredniej opieki nad zamieszkującymi we wspólnym gospodarstwie domowym:

  • dziećmi z orzeczeniem o niepełnosprawności
  • osobami posiadającymi orzeczenie o znacznym stopniu niepełnosprawności zgodnie z ustawą z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych albo orzeczenie równoważne do wymienionego.

Zakres usługi

Opieka wytchnieniowa polega w szczególności na wsparciu członków rodzin/opiekunów w postaci doraźnej, czasowej przerwy w sprawowaniu bezpośredniej opieki nad dziećmi z orzeczeniem o niepełnosprawności, a także nad osobami posiadającymi orzeczenie o znacznym stopniu niepełnosprawności albo orzeczenie traktowane na równi z orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnosprawności.

Uwaga:

Osoby świadczące usługi w formie pobytu dziennego nie wykonują żadnych czynności medycznych, np. cewnikowanie, zmiana opatrunków, aplikowanie leków. W godzinach realizacji usług opieki wytchnieniowej nie mogą być świadczone usługi opiekuńcze lub specjalistyczne usługi opiekuńcze, o których mowa w ustawie z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2021 r. poz. 2268 z późn.zm.), usługi finansowane ze środków Funduszu Solidarnościowego lub z innych źródeł.

Program „Opieka wytchnieniowa” finansowany jest ze środków Funduszu Solidarnościowego i realizowany przez Ośrodek Pomocy Społecznej w Gliwicach. Uczestnik Programu nie ponosi odpłatności za usługi świadczone w ramach Programu.

Od 30 października 2023 r. do 16 listopada 2023 r. trwa nabór wniosków dla gmin i powiatów do Programu resortowego Ministra Rodziny i Polityki Społecznej „Opieka wytchnieniowa” dla Jednostek Samorządu Terytorialnego – edycja 2024. Realizator programu tj. Ośrodek Pomocy Społecznej w Gliwicach przystąpił do procedury naboru wniosków w celu kontynuowania usług opieki wytchnieniowej w 2024 r.

Link do szczegółowych informacji nt. programu i składania wniosków na stronie Biura Pełnomocnika Rządu do Spraw Osób Niepełnosprawnych (https://niepelnosprawni.gov.pl/a,1488,nabor-wnioskow-w-ramach-programu-resortowego-ministra-rodziny-i-polityki-spolecznej-opieka-wytchnieniowa-dla-jednostek-samorzadu-terytorialnego-edycja-2024)

Realizator Programu:

Ośrodek Pomocy Społecznej w Gliwicach

ul. Bojkowska 20

44-100 Gliwice

tel. 516 040 156

tel. 32 332 44 50