Menu Zamknij

Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze

  1. Usługi Opiekuńcze

Usługi opiekuńcze przyznawane są osobom samotnym (lub jeśli rodzina nie jest w stanie takiej pomocy zapewnić), które z powodu niepełnosprawności, chorób, wieku lub z innych przyczyn wymagają pomocy innych osób, a są jej pozbawione. Rodzaj i zakres wykonywanych czynności oraz liczba godzin ustalane są w trakcie wywiadu środowiskowego przeprowa­dzanego przez pracownika socjalnego w miejscu zamieszkania osoby potrzebującej.

Odpłatność:

Wysokość odpłatności za usługi uzależniona jest od sytuacji rodzinnej osoby oraz jej dochodu lub dochodu na osobę w ro­dzinie.

Podstawowe usługi opiekuńcze:

Podstawowe usługi opiekuńcze obejmują pomoc w zaspokojeniu codziennych potrzeb życiowych (np. zakupy, przygotowanie posiłku), opiekę higieniczną, zaleconą przez lekarza pielęgnację oraz w miarę możliwości również zapewnienie kontaktów z otoczeniem. 

Usługi opiekuńcze przyznaje:

Ośrodek Pomocy Społecznej, Zespół Pierwszego Kontaktu

ul. Górnych Wałów 9

44-100 Gliwice

Informacja ogólna tel. 32 335 96 08.

e-mail: ops@ops.gliwice.eu

  • Specjalistyczne usługi opiekuńcze dla osób z zaburzeniami psychicznymi

Specjalistyczne usługi opiekuńcze dla osób z zaburzeniami psychicznymi przeznaczone są dla osób dorosłych z zaburzeniami psychicznymi, chorych psychicznie, upośledzonych umysłowo.

Specjalistyczne usługi opiekuńcze dostosowane są do szczególnych potrzeb wynikających z rodzaju schorzenia lub niepełnosprawności i świadczone przez osoby ze specjalistycznym przygotowaniem. Mogą one polegać na: usprawnianiu do funkcjonowania w społeczeństwie, pielęgnacji, rehabilitacji fizycznej, terapii psychologicznej
i pedagogicznej, wsparciu edukacyjnym, pomocy mieszkaniowej. Usługi specjalistyczne dotyczą osób: z zaburzeniami psychicznymi, osób chorujących psychicznie, osób chorujących neurologicznie lub z uszkodzeniem centralnego układu nerwowego, osób z upośledzeniem umysłowym, osób z uszkodzeniami narządów ruchu i innych.

Uwaga:

W wyjątkowych przypadkach usługi dostępne są dla dzieci i młodzieży z zaburzeniami psychicznymi, pozbawionych dostępu do zajęć rehabilitacyjnych i rewalidacyjno–wychowawczych, jeśli nie mają możliwości uzyskania dostępu do zajęć świadczonych przez inne zobowiązane podmioty.

Zakres specjalistycznych usług opiekuńczych:

Usługi najczęściej polegają na asystowaniu i pomocy w zaspokajaniu codziennych potrzeb życiowych oraz trenowaniu umiejętności niezbędnych do samodzielnego zaspokajania potrzeb bytowych, wspólnym organizowaniu i spędzanie czasu, korzystaniu z usług rożnych instytucji, pomocy w załatwianiu spraw urzędowych, pomocy i wspieraniu w uzyskaniu zatrudnienia, wsparciu i interwencji psychospołecznej.

Odpłatność:

Wysokość ponoszonych kosztów za korzystanie ze specjalistycznych usług opiekuńczych zależna jest od:

  • dochodu osoby lub rodziny korzystającej z usług
  • wysokości stawki godzinowej za usługi
  • ilości godzin świadczonych usług
  • W szczególnie uzasadnionych przypadkach osoba zainteresowana może być, na jej wniosek lub na wniosek pracownika socjalnego, częściowo lub całkowicie zwolniona z ponoszenia odpłatności na czas określony

Pomoc w w/w zakresie organizuje:

Ośrodek Pomocy Społecznej w Gliwicach

ul. Bojkowska 20, pokój nr 12.

44-100 Gliwice

tel. 516 040 190

tel. 32 232 09 01

e-mail: czech_s@ops.gliwice.eu