Menu Zamknij

Konkurs

obraz

Rozpoczął się nabór ofert w ramach otwartego konkursu ofert na realizację w 2023 r. zadania publicznego miasta Gliwice w dziedzinie działalności na rzecz osób niepełnosprawnych.

Podmiotami uprawnionymi do złożenia oferty w ramach konkursu są podmioty prowadzące działalność statutową w dziedzinie działalności na rzecz osób niepełnosprawnych:

  1. organizacje pozarządowe,
  2. podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (t.j. Dz.U. z 2022, poz. 1327 z późn. zm.).

Cele zadania publicznego:

  1. działania na rzecz promowania modelu aktywnego stylu życia osób niepełnosprawnych;
  2. działania na rzecz doskonalenia umiejętności społecznych osób niepełnosprawnych poprzez organizację szkoleń, warsztatów i konferencji oraz innych inicjatyw, w tym dotyczących zapewnienia dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami;
  3. wsparcie rodzin lub opiekunów osób z niepełnosprawnościami.

Na realizację zadania miasto Gliwice przeznacza kwotę 77.000,00 .

Oferty należy składać w formie pisemnej pod rygorem pozostawienia bez rozpatrzenia w nieprzekraczalnym terminie do dnia 14.12.2022 r. w biurze podawczym w siedzibie Urzędu Miejskiego w Gliwicach ul. Zwycięstwa 21 lub przesłać pocztą na adres Urzędu Miejskiego w Gliwicach, 44-100 Gliwice, ul. Zwycięstwa 21. W przypadku wysłania ofert pocztą decyduje data wpływu do Urzędu Miejskiego w Gliwicach.

Wybór ofert nastąpi w terminie do 30 dni od upływu terminu ich składania.

Szczegółowe informacje: https://bip.gliwice.eu/ogloszenia-o-otwartych-konkursach-ofert-na-realizacje-zadan-publicznych-miasta-gliwice