Menu Zamknij

Konkurs w dziedzinie sportu dla osób z niepełnosprawnościami

obraz

Rozpoczął się nabór ofert w ramach otwartego konkursu ofert na realizację w 2023 r. zadania publicznego miasta Gliwice w dziedzinie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej w zakresie sportu osób z niepełnosprawnościami.

Podmiotami uprawnionymi do złożenia oferty w ramach konkursu są podmioty prowadzące działalność statutową w dziedzinie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej:

  1. organizacje pozarządowe,
  2. podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (t.j. Dz.U. z 2022, poz. 1327 z późn. zm.).

W ramach ww. zadania realizowane będą przedsięwzięcia skierowane do osób z niepełnosprawnościami:

  1. organizowanie zawodów oraz imprez sportowych i rekreacyjnych o zasięgu lokalnym i ponadlokalnym;
  2. organizowanie zajęć sportowych i rekreacyjnych dla dzieci i młodzieży;
  3. organizowanie zajęć sportowych i rekreacyjnych dla osób dorosłych.

Na realizację zadania miasto Gliwice przeznacza kwotę 150.000,00 .

Oferty należy składać w formie pisemnej pod rygorem pozostawienia bez rozpatrzenia w nieprzekraczalnym terminie do dnia 23.12.2022 r. w biurze podawczym w siedzibie Urzędu Miejskiego w Gliwicach ul. Zwycięstwa 21 lub przesłać pocztą na adres Urzędu Miejskiego w Gliwicach, 44-100 Gliwice, ul. Zwycięstwa 21. W przypadku wysłania ofert pocztą decyduje data wpływu do Urzędu Miejskiego w Gliwicach.

Szczegółowe informacje: https://bip.gliwice.eu/otwarty-konkurs-ofert-na-realizacje-zadan-publicznych-miasta-gliwice-w-dziedzinie-wspierania-i-upowszechniania-kultury-fizycznej-w-zakresie-sportu-osob-z-niepelnosprawnosciami-rok-2023