Menu Zamknij

Wybory do Parlamentu Europejskiego. Uprawnienia osób z niepełnosprawnością

Kobieta umieszcza kartę europejskiego głosowanie w pudełku

9 czerwca 2024 r. odbędą wybory do Parlamentu Europejskiego. Osoby z niepełnosprawnością i te, które najpóźniej w dniu głosowania ukończą 60 lat mogą przy wybieraniu korzystać z dodatkowych uprawnień, m.in. mają prawo do:

 • głosowania korespondencyjnego,
 • głosowania przez pełnomocnika.

Głosowanie przez pełnomocnika

Głosować przez pełnomocnika mogą:

 • wyborcy niepełnosprawni o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności w rozumieniu ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych,
 • wyborcy, którzy najpóźniej w dniu głosowania kończą 60 lat.

Pełnomocnikiem może być osoba posiadająca prawo wybierania.

Akt pełnomocnictwa do głosowania sporządza się na wniosek wyborcy wniesiony do wójta (burmistrza, prezydenta miasta) gminy, w której wyborca jest ujęty w Centralnym Rejestrze Wyborców w stałym obwodzie głosowania właściwym dla adresu zameldowania na pobyt stały lub adresu stałego zamieszkania, najpóźniej w 9 dniu przed dniem wyborów.

Celem sporządzenia aktu pełnomocnictwa wyborca ujęty w obwodzie głosowania miasta Gliwice winien złożyć pisemny wniosek do dnia 31 maja 2024 r.

Wnioski należy składać: w Urzędzie Miejskim w Gliwicach przy ul. Zwycięstwa 21 – Wydział Spraw Obywatelskich – pokój nr 210 oraz 216, II piętro budynku Urzędu Miejskiego, w godzinach pracy urzędu.

Głosowanie za pośrednictwem pełnomocnika jest wyłączone w przypadku zgłoszenia przez wyborcę niepełnosprawnego oraz wyborcę, który najpóźniej w dniu głosowania kończy 60 lat zamiaru głosowania korespondencyjnego.

Szczegółowe informacje na stronie BIP UM Gliwice

Głosowanie korespondencyjne

Głosować korespondencyjnie mogą:

 • wyborcy posiadający orzeczenie o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności w rozumieniu ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych,
 • wyborcy podlegający w dniu głosowania obowiązkowej kwarantannie, izolacji lub izolacji w warunkach domowych;
 • wyborcy, którzy najpóźniej w dniu głosowania ukończą 60 lat.

Zgłoszenia należy składać:

 • w formie korespondencji pocztowej na adres: Krajowe Biuro Wyborcze Delegatura w Katowicach, ul. Jagiellońska 25, 40-032 Katowice.
 • w formie poczty elektronicznej na adres: katowice@kbw.gov.pl
 • w Urzędzie Miejskim w Gliwicach przy ul. Zwycięstwa 21 – Wydział Spraw Obywatelskich – pokój nr 218, II piętro budynku Urzędu Miejskiego w godzinach pracy Urzędu.

Uwaga! Do zgłoszenia wyborca niepełnosprawny dołącza kopię aktualnego orzeczenia właściwego organu orzekającego o ustaleniu stopnia niepełnosprawności. Jeżeli zgłoszenia dokonano ustnie, wyborca musi odrębnie przekazać orzeczenie komisarzowi wyborczemu lub urzędowi gminy.
W zgłoszeniu wyborca niepełnosprawny może zażądać dołączenia do pakietu wyborczego nakładki na kartę do głosowania sporządzonej w alfabecie Braille’a oraz może zamieścić lub podać adres poczty elektronicznej lub numer telefonu komórkowego oraz informację o wyrażeniu zgody na przekazanie danych do rejestru danych kontaktowych osób fizycznych.

Zamiar głosowania korespondencyjnego należy zgłaszać do 13 dnia przed dniem wyborów, tj. do dnia 27 maja 2024 r., a wyborca podlegający w dniu głosowania obowiązkowej kwarantannie, izolacji lub izolacji w warunkach domowych, do 5 dnia przed dniem wyborów tj. do dnia 4 czerwca 2024 r.

Szczegółowe informacje na stronie BIP UM Gliwice

Ponadto wyborca ma prawo do zmiany miejsca głosowania. Wyborcę, któremu przysługuje prawo wybierania, ujmuje się w spisie wyborców sporządzanym w Centralnym Rejestrze Wyborców w stałym obwodzie głosowania, w którym dana osoba jest ujęta z urzędu lub na wniosek.

Wyborca może zmienić miejsce głosowania, jeżeli złoży pisemny wniosek w tej sprawie.
Wniosek o zmianę miejsca głosowania, może zostać złożony na piśmie utrwalonym w postaci:

 • papierowej, opatrzonym własnoręcznym podpisem do urzędu gminy właściwego ze względu na adres przebywania w dniu wyborów;
 • elektronicznej, opatrzonym kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym albo podpisem osobistym, przy użyciu usługi elektronicznej udostępnionej przez ministra właściwego do spraw informatyzacji.

Złożenie wniosku o zmianę miejsca głosowania skutkuje ujęciem wyborcy w spisie wyborców w obwodzie głosowania właściwym dla adresu przebywania i skreśleniem ze spisu wyborców w stałym obwodzie głosowania właściwym dla adresu zameldowania na pobyt stały lub adresu stałego zamieszkania.

Wniosek o zmianę miejsca głosowania sporządzony na piśmie utrwalonym w postaci papierowej składa się w Sali Obsługi Interesanta Wydziału Spraw Obywatelskich – parter budynku Urzędu Miejskiego w Gliwicach – wejście od ulicy Prymasa Wyszyńskiego od dnia 26 kwietnia 2024 r. (piątek) do dnia 6 czerwca 2024 r. (czwartek) w godzinach pracy urzędu.

Szczegółowe informacje na stronie BIP UM Gliwice

Informacja o upływie terminów związanych z uprawnieniami wyborców niepełnosprawnych oraz wyborców, którzy najpóźniej w dniu głosowania ukończą 60 lat, w wyborach do Parlamentu Europejskiego zarządzonych na dzień 9 czerwca 2024 r. dostępna jest TU

Informacja o uprawnieniach wyborców niepełnosprawnych oraz wyborców, którzy najpóźniej w dniu głosowania ukończą 60 lat (Wybory do Parlamentu Europejskiego 2024 r.) dostępna jest TU

Szczegółowe informacje dotyczące wyborów i formularze wniosków znajdują się w BIP Urzędu Miejskiego w Gliwicach.