Menu Zamknij

Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna – Orzecznictwo

Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Gliwicach zajmuje się m.in.: opiniowaniem i orzecznictwem:

 1. Orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego dla dzieci i młodzieży:
  • niesłyszących i słabosłyszących
  • niewidomych i słabowidzących
  • z niepełnosprawnością ruchową w tym z afazją
  • z niepełnosprawnością intelektualną (w stopniu lekkim, umiarkowanym lub znacznym)
  • z autyzmem w tym Zespołem Aspergera
  • z niepełnosprawnością sprzężoną.
 2. Orzeczenie o potrzebie indywidualnego obowiązkowego rocznego przygotowania przedszkolnego.
 3. Orzeczenie o potrzebie nauczania indywidualnego dla dzieci i młodzieży, których stan zdrowia uniemożliwia lub znacznie utrudnia uczęszczanie do szkoły.
 4. Opinia o potrzebie wczesnego wspomagania rozwoju dziecka.
 5. Orzeczenie o potrzebie zajęcia rewalidacyjno-wychowawczych dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnej intelektualnie w stopniu głębokim.

1. Orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego 

To najważniejszy dokument w edukacji dziecka niepełnosprawnego. Dzięki jego posiadaniu, dziecko może uczyć się w sposób dostosowany do swoich potrzeb i możliwości psychofizycznych. 

Kto może uzyskać orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego? 

Orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego mogą uzyskać uczniowie z niepełnosprawnością (niesłyszący, słabosłyszący, niewidomy, słabowidzący, z niepełnosprawnością ruchową, w tym z afazją, z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim, umiarkowanym lub znacznym, z autyzmem, w tym z zespołem Aspergera oraz z niepełnosprawnościami sprzężonymi). Orzeczenia wydawane są na poszczególne etapy edukacyjne. Orzeczenie można wydać osobie niepełnosprawnej w okresie: od momentu rozpoczęcia uczęszczania do przedszkola (2,5 – 3 lata) do czasu ukończenia nauki w szkole ponadpodstawowej. 

Gdzie złożyć wniosek? 

Aby uzyskać orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego składa się wniosek w postaci papierowej albo elektronicznej do Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej. Wniosek składa pełnoletni uczeń lub rodzice dziecka niepełnoletniego. Poradnie udostępniają gotowe formularze wniosków. Tylko osoby wskazane powyżej mogą wystąpić z wnioskiem o wydanie orzeczenia. Nie ma prawa uczynić tego żadna placówka oświatowa. 

2. Orzeczenie o potrzebie indywidualnego obowiązkowego rocznego przygotowania przedszkolnego.

Kogo dotyczy? 

Dzieci, których stan zdrowia uniemożliwia lub znacznie utrudnia uczęszczanie do przedszkola lub oddziału przedszkolnego zorganizowanego w szkole podstawowej. 

Gdzie złożyć wniosek?

Orzeczenie wydaje Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Gliwicach

Jakie dokumenty należy złożyć starając się o to orzeczenie? 

 • wniosek, 
 • zaświadczenie lekarskie o stanie zdrowia dziecka lub ucznia wydane przez lekarza specjalistę lub lekarza podstawowej opieki zdrowotnej na podstawie dokumentacji medycznej leczenia specjalistycznego,
 • opinie z przedszkola.

3. Orzeczenie o potrzebie nauczania  indywidualnego dla dzieci i młodzieży, których stan zdrowia uniemożliwia lub znacznie utrudnia uczęszczanie do szkoły

Dla jakich uczniów organizuje się nauczanie indywidualne? 

Forma nauczania indywidualnego przeznaczona jest dla uczniów, którym stan zdrowia uniemożliwia uczęszczanie do szkoły (nauczanie odbywa się wtedy w domu ucznia) lub w miejscu pobytu dziecka lub ucznia (ponieważ może być także placówka np. MOW, MOS, SOSW, SOW, placówka opiekuńczo-wychowawcza), bądź znacznie je utrudnia (nauczanie odbywa się na terenie szkoły w oddzielnym pomieszczeniu). W praktyce dotyczy ono osób poważnie chorych, z ciężkimi urazami, po wypadkach, operacjach, w sytuacjach chorób psychicznych (tj. depresje, fobie, psychozy, zaburzenia zachowania i emocji).

Kto wydaje decyzję w sprawie nauczania indywidualnego? 

Decyzję w sprawie organizacji nauczania indywidualnego wydaje dyrektor szkoły, do której uczęszcza uczeń. Podstawą wydania decyzji jest orzeczenie o potrzebie indywidualnego nauczania wydane przez zespół orzekający poradni psychologiczno-pedagogicznej, na podstawie zaświadczenia lekarskiego o konieczności prowadzenia edukacji dziecka w formie nauczania indywidualnego oraz wniosku rodziców. 

4. Opinia o Wczesnym Wspomaganiu Rozwoju Dziecka (WWRD) 

Jak uzyskać WWRD? 

Konieczna jest wizyta z dzieckiem u lekarza pediatry/lekarza specjalisty lub psychologa/pedagoga/logopedy. Lekarz wydaje zaświadczenie lekarskie stwierdzające opóźnienie/zaburzenie/niepełnosprawność występującą u dziecka, które jest podstawą do wydania opinii WWRD. Konieczne jest, aby lekarz wyszczególnił rodzaj zaburzenia lub niepełnosprawność oraz stwierdził potrzebę wczesnego wspomagania rozwoju ze względu na jedną lub kilka następujących przyczyn: 

 • opóźniony lub zaburzony rozwój psychoruchowy;
 • niepełnosprawność ruchową w tym z afazją;
 • niepełnosprawność intelektualną;
 • niepełnosprawność sprzężoną (kilka niepełnosprawności równocześnie);
 • autyzm i zespół Aspergera;
 • zaburzenia wzroku, słuchu, mowy.

 Kto wydaje orzeczenie i opinie o WWRD?

Orzeczenie i opinie o potrzebie wczesnego wspomagania wydawane są przez zespoły orzekające w Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej.

Wymagane dokumenty 

Należy wypełnić wniosek o wydanie opinii o potrzebie wczesnego wspomagania rozwoju (wniosek dostępny w Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej). Do wniosku należy dołączyć dokumenty – zaświadczenie lekarskie stwierdzające potrzebę wczesnego wspomagania rozwoju, wcześniejsze opinie psychologiczne lub pedagogiczne – jeżeli są, dokumenty medyczne. 

5. Orzeczenie o potrzebie zajęć rewalidacyjno-wychowawczych dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnej intelektualnie w stopniu głębokim

Komu przysługuje?

Zajęcia rewalidacyjno-wychowawcze organizuje się dla dzieci i młodzieży z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu głębokim, posiadających orzeczenie o potrzebie zajęć rewalidacyjno-wychowawczych wydane przez zespoły orzekające działające w publicznych poradniach psychologiczno-pedagogicznych oraz na pisemny wniosek rodziców. Orzeczenie takie wydawane jest raz na 5 lat. 

Kto może składać wnioski? 

Wnioski mogą składać wyłącznie rodzice, prawni opiekunowie, a w przypadku młodzieży po ukończeniu 18 roku życia również pełnoletni uczniowie, zwani dalej wnioskodawcami. 

Jakie dokumenty należy złożyć starając się o to orzeczenie? 

Wnioskodawca składa: 

 • wniosek, 
 • dokumentację uzasadniającą wniosek, w szczególności wydane przez specjalistów opinie, zaświadczenia oraz wyniki obserwacji i badań 
 • psychologicznych, pedagogicznych i lekarskich, 
 • dokumentację medyczną dotyczącą leczenia specjalistycznego, 
 • poprzednio wydane orzeczenia lub opinie, jeżeli takie zostały wydane. 

Co jest celem zajęć rewalidacyjno–wychowawczych? 

Celem zajęć jest wspomaganie rozwoju dzieci i młodzieży, rozwijanie zainteresowania otoczeniem oraz rozwijanie samodzielności w funkcjonowaniu w codziennym życiu, stosownie do możliwości psychofizycznych oraz indywidualnych potrzeb rozwojowych. 

Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna
ul. Gierymskiego 1,

44-100 Gliwice.
tel. 32 231 05 69,

e-mail:  sekretariat@ppp.gliwice.eu