Menu Zamknij

Miejski Zespół ds. orzekania o niepełnosprawności w Gliwicach

Miejski Zespół do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności w Gliwicach (zwany dalej MZON) jest jednostką organizacyjną Ośrodka Pomocy Społecznej w Gliwicach. Zasięgiem działania obejmuje mieszkańców miasta Gliwice oraz powiatu gliwickiego.

Do zadań Miejskiego Zespołu do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności w Gliwicach należy:

  • orzekanie o stopniu niepełnosprawności osób, które ukończyły 16 rok życia oraz orzekanie o niepełnosprawności osób do 16 roku życia,
  • wydawanie osobom niepełnosprawnym, na podstawie posiadanych przez nie orzeczeń, legitymacji osoby niepełnosprawnej,
  • udzielanie informacji i poradnictwa dotyczącego uprawnień przysługujących osobom niepełnosprawnym,
  • przedkładanie stosownym organom kwartalnych informacji o realizacji ww. zadań,
  • wydawanie kart parkingowych.

Wniosek o ustalenie niepełnosprawności i stopnia niepełnosprawności:

W celu uzyskania orzeczenia o niepełnosprawności, stopniu niepełnosprawności lub wskazaniach do ulg i uprawnień, należy złożyć lub przesłać do MZON:

  1. Odpowiedni wniosek – oryginał
  2. Zaświadczenie lekarskie wydane dla potrzeb MZON – oryginał
    Zaświadczenie lekarskie wypełnia w całości lekarz, ważne jest 30 dni od daty wystawienia.
  3. Kserokopię posiadanej dokumentacji medycznej (tj. wypisy szpitalne, kartoteki od lekarzy prowadzących, wyniki badań).

Wniosek musi być wypełniony w całości (każda rubryka), czytelnym pismem, podpisany.

Wniosek o ponowne wydanie orzeczenia można składać najwcześniej 30 dni przed wygaśnięciem aktualnego.

Dokumenty do pobrania:

https://opsgliwice.pl/formy-pomocy/niepelnosprawnosc/miejski-zespol-spraw-orzekania-o-niepelnosprawnosci/zalatwianie-sprawdokumenty-pobrania/

Miejski Zespół do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności w Gliwicach

44-100 Gliwice, ul. Bojkowska 20

tel.: 32 230 26 90

fax: 32 232 99 10

e-mail: mzon@ops.gliwice.eu