Menu Zamknij

Nabór kandydatów do Miejskiej Społecznej Rady do Spraw Osób Niepełnosprawnych na kadencję na lata 2024-2027

Megafon, który emituje wykrzykniki

Prezydent Miasta Gliwice ogłasza naboru kandydatów na członków Miejskiej Społecznej Rady do Spraw Osób Niepełnosprawnych w Gliwicach na kadencję na lata 2024-2027.

Organizacje pozarządowe i fundacje działające na terenie miasta Gliwice oraz jednostki organizacyjne miasta mogą zgłaszać po jednym kandydacie na członka Miejskiej Społecznej Rady do Spraw Osób Niepełnosprawnych w Gliwicach. Rada składa się z pięciu osób, a jej kadencja trwa 4 lata. Posiedzenia Rady odbywają się co najmniej raz na kwartał. Członkowie Rady pełnią funkcje społecznie. Miejska Społeczna Rada do Spraw Osób Niepełnosprawnych w Gliwicach jest organem opiniodawczo– doradczym Prezydenta Miasta Gliwice.
Do zadań Miejskiej Społecznej Rady do Spraw Osób Niepełnosprawnych należy:

  • inspirowanie przedsięwzięć zmierzających do integracji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych oraz realizacja ich praw,
  • opiniowanie projektów miejskich programów działań na rzecz osób niepełnosprawnych,
  • ocena realizacji programów,
  • opiniowanie projektów uchwał i programów przyjmowanych przez Radę Miasta Gliwice pod kątem ich skutków dla osób niepełnosprawnych.

Kandydatów do Rady można zgłaszać w terminie do dnia 24.11.2023 r. Zgłoszenia kandydatów należy składać w formie papierowej na formularzu zgłoszeniowym, którego wzór stanowi załącznik do ogłoszenia, w siedzibie Urzędu Miejskiego w Gliwicach ul. Zwycięstwa 21 w biurze podawczym lub przesłać pocztą na adres Urzędu Miejskiego w Gliwicach, 44-100 Gliwice, ul. Zwycięstwa 21. W przypadku wysłania ofert pocztą decyduje data wpływu do Urzędu Miejskiego w Gliwicach.

Do pobrania:

Zarządzenie PM nr 8675/2023

Formularz zgłoszeniowy do Rady