Menu Zamknij

Miasto Gliwice sfinansuje transport uczestników do ŚDS

Trzypiętrowy budynek o elewacji w kolorze brzoskwiniowym. Na pierwszym planie trawnik z drewnianym pomostem.

Miasto Gliwice przekazało środki finansowe dla Środowiskowego Domu Samopomocy w Gliwicach celem zapewnienia usługi transportowej dla uczestników placówki obejmującej dowóz niepełnosprawnych Gliwiczan do placówki i odwóz do miejsca zamieszkania. Przekazano już kwotę 27 880 zł, która ma zapewnić ciągłość transportu przez następne dwa miesiące. Natomiast w budżecie miasta zabezpieczono kwotę ok. 178 tys. zł na zapewnienie ciągłości transportu do końca tego roku.

Środowiskowy Dom Samopomocy jest jednostką organizacyjną miasta Gliwice, placówką dziennego pobytu świadczącą usługi dla 52 osób przewlekle psychicznie chorych i osób z niepełnosprawnością intelektualną. To szczególne miejsce w Gliwicach dla osób z niepełnosprawnościami dające możliwość rozwoju, rehabilitacji społecznej i zawodowej, umożliwiające dostęp do indywidualnych lub zespołowych treningów samoobsługi i treningów umiejętności społecznych, polegających na nauce, rozwijaniu lub podtrzymywaniu umiejętności w zakresie czynności dnia codziennego i funkcjonowania w życiu społecznym. Dzięki działalności ośrodka również rodzice i opiekunowie tych osób  otrzymują wsparcie w formie wytchnienia, a także jakże istotne poczucie bezpieczeństwa i opieki dla swoich najbliższych.

Prowadzenie środowiskowych domów samopomocy jest zadaniem gminy lub powiatu z zakresu administracji rządowej, a zatem środki finansowe na realizacje przedmiotowego zadania winien zapewnić budżet państwa.

Od wielu lat kwota dotacji z budżetu państwa na pokrycie bieżących kosztów prowadzenia środowiskowych domów samopomocy jest niewystarczająca do zapewnienia wszystkich niezbędnych potrzeb jednostki. Miasto Gliwice wielokrotnie występowało w tej sprawie do Minerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej oraz do Wojewody Śląskiego, a także za pośrednictwem Śląskiego Związku Gmin i Powiatów, celem zwiększenia środków na funkcjonowanie placówki, w tym na przekazanie dodatkowych środków pieniężnych na organizację usługi transportowej dla uczestników domu. Za każdym razem otrzymywano odpowiedź negatywną.

Bieżący rok okazał się krytyczny dla placówki bowiem zabrakło funduszy na organizację usługi transportowej dla uczestników Środowiskowego Domu Samopomocy od miesiąca marca 2024 r.  Usługi transportowe to niezbędne wsparcie dla uczestników, którzy z uwagi na niepełnosprawność intelektualną i fizyczną, nie mają możliwości samodzielnego dotarcia do ośrodka. Brak usługi transportowej spowodowałby negatywne skutki dla Gliwiczan, osób z niepełnosprawnościami tj. ograniczenie możliwości dostępu do rehabilitacji i aktywności społecznej, a nawet wykluczenie tych osób z życia społecznego. Pojawiło się również ogromne ryzyko destabilizacji placówki, a nawet likwidacji jednostki, z uwagi na brak uczestników.

Dlatego decyzja Prezydenta Miasta Gliwice o dofinansowaniu jednostki była konieczna, z uwagi na potrzeby osób z niepełnosprawnościami, jak i potrzebę utrzymania prawidłowego funkcjonowania jednostki miejskiej.