Menu Zamknij

Chcesz zagłosować przez pełnomocnika? Zgłoś to do 6 października!

Na środku stołu stoi przezroczysta urna wyborcza. Do środka wpada karta wyborcza. Z prawej i lewej strony wyciągnięte ręce z kartami wyborczymi.

Przypominamy, że tylko do 6 października 2023 można zgłaszać chęć zagłosowania poprzez pełnomocnika w wyznaczonych na 15 października 2023 wyborach parlamentarnych. Z możliwości tej mogą skorzystać osoby, które:

 • będą głosować w Polsce,
 • ukończyły 18 lat i mają orzeczenie o umiarkowanym lub znacznym stopniu niepełnosprawności albo najpóźniej w dniu wyborów kończą 60 lat,
 • mogą głosować, czyli mają prawo wybierania. Prawa wyborczego nie mają osoby, które prawomocnym orzeczeniem sądowym są ubezwłasnowolnione lub pozbawione praw publicznych albo wyborczych.

Zgodnie z prawem pełnomocnikiem może być tylko osoba, która sama ma prawo wybierania. Może ona przyjąć pełnomocnictwo:

 • tylko od jednej osoby,
 • od dwóch osób, jeżeli co najmniej jedną z nich jest wstępny (rodzic, dziadek, babcia), zstępny (dziecko, wnuk, wnuczka), małżonek, brat, siostra lub osoba pozostająca w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli w stosunku do pełnomocnika.

Pełnomocnikiem nie może być:

 • osoba, która wchodzi w skład obwodowej komisji wyborczej właściwej dla obwodu głosowania osoby udzielającej pełnomocnictwa do głosowania,
 • mąż zaufania,
 • kandydat w danych wyborach.

Wniosek o ustanowienie pełnomocnika można złożyć przez Internet lub osobiście w urzędzie miasta. Jak to zrobić?

1. Wniosek online można złożyć za pośrednictwem profilu zaufanego. Konieczne jest dołączenie do niego:

 • skanu lub zdjęcia zgody osoby, która będzie pełnomocnikiem;
 • w przypadku osób z niepełnosprawnościami skanu lub zdjęcia aktualnego orzeczenia o niepełnosprawności.

2. Do złożenia wniosku osobiście potrzebne są:

 • dokument tożsamości (dowód osobisty lub paszport);
 • dane niezbędne do wypełnienia wniosku (imiona, nazwiska, numery PESEL i adresy osoby składającej wniosek oraz pełnomocnika);
 • pisemna zgoda osoby, która pełnomocnikiem zostanie;
 • w przypadku osób z niepełnosprawnościami kopia aktualnego orzeczenia o niepełnosprawności.

W Urzędzie Miejskim w Gliwicach wnioski przyjmuje Wydział Spraw Obywatelskich (ul. Zwycięstwa 21, pok. 210) w godzinach otwarcia urzędu. Więcej informacji można uzyskać pod numerami telefonów: 32 238 54 36 lub 32 239 11 28.

Wzory dokumentów do pobrania

Przydatne linki

Link do szczegółowych informacji na stronie Miasta Gliwice

Link do szczegółowych informacji w Serwisie Rzeczpospolitej Polskiej