Menu Zamknij

Wybory samorządowe. Uprawnienia osób z niepełnosprawnością

Ręka wrzuca kartę do urny wyborczej

7 kwietnia odbędzie się pierwsza tura wyborów samorządowych. Osoby z niepełnosprawnością i te, które najpóźniej w dniu głosowania ukończą 60 lat, mogą przy wybieraniu radnych, wójtów, burmistrzów i prezydentów miast korzystać z dodatkowych uprawnień, m.in. wyborcy posiadający orzeczenie o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności w rozumieniu ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, mają prawo do:

– głosowania korespondencyjnego,

– głosowania przez pełnomocnika.

Ponadto osoby z niepełnosprawnością mają możliwość głosowania w wybranym przez siebie lokalu obwodowej komisji wyborczej, w tym w lokalu dostosowanym do potrzeb osób z niepełnosprawnością. Wyborca z niepełnosprawnością ujmowany jest, po złożeniu wniosku o zmianę miejsca głosowania, w spisie wyborców w wybranym przez wyborcę stałym obwodzie głosowania gminy właściwej dla adresu zameldowania na pobyt stały lub adresu stałego zamieszkania, w którym lokal obwodowej komisji wyborczej dostosowany jest do potrzeb wyborców niepełnosprawnych, jeżeli lokal obwodowej komisji wyborczej właściwej dla adresu zameldowania na pobyt stały lub adresu stałego zamieszkania wyborcy nie spełnia tych warunków.

Informacja o lokalach obwodowych komisji wyborczych dostosowanych do potrzeb osób niepełnosprawnych dostępna jest w obwieszczeniu Prezydenta Miasta Gliwice o numerach i granicach obwodów głosowania – zobacz klikając TU.

Najważniejsze terminy:

1. Zamiar głosowania korespondencyjnego należy zgłaszać do dnia 25 marca 2024 r.

Zgłoszenia należy składać:

 • w formie korespondencji pocztowej na adres: Krajowe Biuro Wyborcze Delegatura w Katowicach, ul. Jagiellońska 25, 40-032 Katowice.
 • w formie poczty elektronicznej na adres: katowice@kbw.gov.pl
 • w Urzędzie Miejskim w Gliwicach przy ul. Zwycięstwa 21 – Wydział Spraw Obywatelskich – pokój nr 218, II piętro budynku Urzędu Miejskiego w następujących godzinach:
  • poniedziałek, wtorek, środa od godz. 8:00 do 16:00
  • czwartek od godz. 8:00 do godz. 17:00
  • piątek od godz. 8:00 do godz. 15:00.

Zgłoszenie może być dokonane:

 • ustnie,
 • na piśmie utrwalonym w postaci:
  • papierowej, opatrzonym własnoręcznym podpisem,
  • elektronicznej, opatrzonym kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym albo podpisem osobistym, przy użyciu usługi elektronicznej udostępnionej przez ministra właściwego do spraw informatyzacji,
 • telefonicznie – w przypadku wyborcy niepełnosprawnego oraz wyborcy podlegającego w dniu głosowania obowiązkowej kwarantannie, izolacji lub izolacji w warunkach domowych – nr telefonów:
  (32) 23 91 227 – w godzinach pełnienia dyżuru przez urzędnika wyborczego,
  (32) 23 91 250, (32) 23 91 103, (32) 23 85 434 – w godzinach pracy urzędu.

Szczegółowe informacje dostępne są na stronie UM Gliwice.

2. Wniosek o sporządzenie aktu pełnomocnictwa można składać do dnia 29 marca 2024 r.

W Urzędzie Miejskim w Gliwicach przy ul. Zwycięstwa 21 – Wydział Spraw Obywatelskich – pokój nr 210 oraz 216, II piętro budynku Urzędu Miejskiego w następujących godzinach:

    poniedziałek, wtorek, środa od godz. 8:00 do 16:00
    czwartek od godz. 8:00 do godz. 17:00
    piątek od godz. 8:00 do godz. 15:00

Wniosek o sporządzenie aktu pełnomocnictwa może być złożony:

 • ustnie,
 • na piśmie utrwalonym w postaci:
  • papierowej, opatrzonym własnoręcznym podpisem,
  • elektronicznej, opatrzonym kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym albo podpisem osobistym, przy użyciu usługi elektronicznej udostępnionej przez ministra właściwego do spraw informatyzacji, po uwierzytelnieniu tej osoby w sposób określony w art. 20a ust. 1 ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne.

Szczegółowe informacje oraz wnioski dostępne są na stronie UM Gliwice.

3. Wniosek o zmianę miejsca głosowania, może zostać złożony od dnia 23 lutego 2024 r. do dnia 04 kwietnia 2024 r.

Wniosek o zmianę miejsca głosowania (zmianę lokalu wyborczego) sporządzony na piśmie utrwalonym w postaci papierowej składa się w Sali Obsługi Interesanta Wydziału Spraw Obywatelskich – parter budynku Urzędu Miejskiego w Gliwicach – wejście od ulicy Prymasa Wyszyńskiego od dnia 23 lutego br. (piątek) do dnia 4 kwietnia br. (czwartek) w następujących godzinach:

 • poniedziałek, wtorek, środa od godz. 8:00 do 16:00
 • czwartek od godz. 8:00 do godz. 17:00
 • piątek od godz. 8:00 do godz. 15.00

Informacje telefoniczne w tej sprawie – Sala Obsługi Interesanta Wydziału Spraw Obywatelskich: (32) 239 12 46, (32) 239 12 25, (32) 239 12 03, (32) 239 13 40, (32) 239 13 44 lub (32) 239 13 45.

Szczegółowe informacje oraz wnioski dostępne są na stronie UM Gliwice.

Więcej informacji o uprawnieniach wyborców z niepełnosprawnościami na stronie Państwowej Komisji Wyborczej.