Menu Zamknij

Ustalanie poziomu potrzeby wsparcia przez Wojewódzki Zespół do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności

Wojewódzkie Zespoły do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności, począwszy od 1 stycznia 2024 r. wydają decyzję ustalającą poziom potrzeby wsparcia. Uzyskanie przez osobę z niepełnosprawnością powyższej decyzji na poziomie od 70 do 100 punktów jest niezbędne do uzyskania świadczenia wspierającego.

Aby osoba mogła ubiegać się o wydanie takiej decyzji, niezbędne jest posiadanie statusu osoby z niepełnosprawnością potwierdzonego:

– orzeczeniem lekarza lub komisji lekarskiej ZUS:  o całkowitej niezdolności do pracy, o niezdolności do samodzielnej egzystencji i częściowej niezdolności do pracy, orzeczeniem o zaliczeniu do I, II lub III grupy inwalidów ( wydanym przed 1998 r.),

– orzeczeniem lekarza rzeczoznawcy lub komisji lekarskiej KRUS: o stałej niezdolności do pracy w gospodarstwie rolnym i długotrwałej niezdolności do pracy w gospodarstwie rolnym,

– orzeczeniem komisji lekarskiej Ministerstwa Obrony Narodowej (MON) lub Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji (MSWiA),

– orzeczeniem o stopniu niepełnosprawności (powyżej 16-go roku życia): lekkim, umiarkowanym, znacznym oraz orzeczeniem o wskazaniach do ulg i uprawnień wydanym przez powiatowe/miejskie oraz wojewódzkie zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności.

Wniosek o wydanie decyzji składa się do Wojewódzkiego Zespołu do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności w postaci:

  • elektronicznej za pomocą systemu teleinformatycznego utworzonego przez ministra właściwego do spraw zabezpieczenia społecznego lub 
  • wersji papierowej.

Wniosek można również złożyć za pośrednictwem Ośrodka Pomocy Społecznej w Gliwicach.

Do wniosku dołącza się wypełniony kwestionariusz samooceny trudności w zakresie wykonywania czynności związanych z funkcjonowaniem. 

Decyzję ustalającą poziom potrzeby wsparcia wydaje się na okres, na który osoba została zaliczona do osób niepełnosprawnych na podstawie ostatecznego orzeczenia o niepełnosprawności, jednakże na okres nie dłuższy niż 7 lat.

Druk wniosku o wydanie decyzji ustalającej poziom potrzeby wsparcia oraz kwestionariusza samooceny trudności w zakresie wykonywania czynności związanych z funkcjonowaniem można pobrać tu: https://suw.bip.gov.pl/wzon/wojewodzki-zespol-do-spraw-orzekania-o-niepelnosprawnosci.html

Więcej szczegółów: https://www.katowice.uw.gov.pl/wydzial/wojewodzki-zespol-do-spraw-orzekania-o-niepelnosprawnosci/swiadczenie-wspierajace