Menu Zamknij

Uprawnienia pracownika z niepełnosprawnościami

Prawa osób posiadających orzeczenie o niepełnosprawności i zatrudnionych na podstawie umowy o pracę wynikają z Kodeksu pracy, a także z Ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych.

Istnieją trzy stopnie niepełnosprawności:

  • znaczny (pierwsza grupa inwalidzka),
  • umiarkowany (druga grupa inwalidzka),
  • lekki (trzecia grupa inwalidzka).

Jakie przywileje w pracy posiada osoba z niepełnosprawnością?

Stopień niepełnosprawnościPrzywileje osoby z niepełnosprawnością
Lekki stopień niepełnosprawności
 
– Czas pracy nie może przekraczać 8 godzin na dobę i 40 godzin tygodniowo.
– Osoba niepełnosprawna nie może być zatrudniona w godzinach nocnych i w godzinach nadliczbowych.
– Osoba niepełnosprawna ma prawo do dodatkowej przerwy w pracy na gimnastykę usprawniającą lub wypoczynek, czas przerwy wynosi 15 minut i jest wliczany do czasu pracy.
Umiarkowany i znaczny stopień niepełnosprawności
 
– Czas pracy nie może przekraczać 7 godzin na dobę i 35 godzin tygodniowo
– Osoba niepełnosprawna nie może być zatrudniona w godzinach nocnych i w godzinach nadliczbowych.
– Osoba niepełnosprawna ma prawo do dodatkowej przerwy w pracy na gimnastykę usprawniającą lub wypoczynek, czas przerwy wynosi 15 minut i jest wliczany do czasu pracy.
– Osobie niepełnosprawnej przysługuje dodatkowy urlop wypoczynkowy w wymiarze 10 dni roboczych w roku kalendarzowym.
– Osoba niepełnosprawna ma prawo do czasu wolnego od pracy z zachowaniem prawa
do wynagrodzenia w wymiarze do 21 dni roboczych w celu uczestniczenia w turnusie rehabilitacyjnym lub w celu wykonania badań specjalistycznych, zabiegów leczniczych lub usprawniających, jeżeli czynności te nie mogą być wykonane poza godzinami pracy.
Źródło: PUP Gliwice

Wymienionych wyżej ograniczeń czasu pracy wszystkich osób z niepełnosprawnościami nie stosuje się do osób zatrudnionych przy pilnowaniu oraz gdy, na wniosek osoby zatrudnionej lekarz prowadzący badania profilaktyczne pracowników lub w razie braku, lekarz sprawujący opiekę nad tą osobą wyrazi na to zgodę.

Niepełnosprawny pracownik – kliknij w link: Informator Biura Pełnomocnika Rządu ds Osób Niepełnosprawnych