Menu Zamknij

Uprawnienia niepełnosprawnego pacjenta

Na podstawie ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych osoby o znacznym stopniu niepełnosprawności posiadające orzeczenie o znacznym stopniu niepełnosprawności mają prawo do:

 • korzystania poza kolejnością ze świadczeń opieki zdrowotnej oraz z usług farmaceutycznych udzielanych w aptekach, czyli do:
  • świadczeń podstawowej opieki zdrowotnej – lekarza, pielęgniarki, położnej, 
  • świadczeń w szpitalach,
  • świadczeń ambulatoryjnej opieki specjalistycznej  (specjaliści przyjmujących
   w przychodniach),
  • usług farmaceutycznych udzielanych w aptekach,
  • świadczeń rehabilitacji leczniczej (zgodnie ze wskazaniami medycznymi, bez limitu).
 • uzyskania bez skierowania ambulatoryjnych świadczeń specjalistycznych finansowanych ze środków publicznych

Aby skorzystać z przysługującego uprawnienia należy przedstawić odpowiedni dokument potwierdzający.

Dokumenty potwierdzające uprawnienia:

Orzeczenia o znacznym stopniu niepełnosprawności wydane przez:

 • powiatowe/miejskie zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności;
 • wojewódzkie zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności.
 1. Za równorzędne z ww. orzeczeniami uznaje się:
  • orzeczenie o zaliczeniu do I grupy inwalidów wydane przed 1 stycznia 1998 r. przez Komisje Lekarskie ds. Inwalidztwa i Zatrudnienia;
  • orzeczenie o całkowitej niezdolności do pracy i samodzielnej egzystencji wydane przez lekarza orzecznika ZUS;
  • orzeczenie o niezdolności do samodzielnej egzystencji wydane przez lekarza orzecznika ZUS;
  • orzeczenie o stałej albo długotrwałej niezdolności do pracy w gospodarstwie rolnym, pod warunkiem uzyskania przez daną osobę prawa do zasiłku pielęgnacyjnego, wydane przez KRUS przed 1 stycznia 1998 r.;
  • orzeczenie o zaliczeniu do I grupy inwalidztwa wydane przez komisje lekarskie podległe MON lub MSWiA, przed 1 stycznia 1998 r., na podstawie odrębnych przepisów dotyczących niezdolności do służby.
 2. Wyroki sądowe – wyroki sądu pracy i ubezpieczeń społecznych wydane w postępowaniu odwoławczym od:
  • orzeczenia wydanego przez wojewódzki zespół do spraw orzekania o niepełnosprawności,
  • decyzji organu rentowego w sprawie ubezpieczeń społecznych,
  • stanowią podstawę do zaliczenia danej osoby do osób niepełnosprawnych.
 3. Legitymacja osoby niepełnosprawnej
  • Legitymacje wydane w różnym czasie, nie zawsze zawierają określenie będące podstawą do korzystania z omawianego uprawnienia, lub też będą zawierały, ale nie będzie możliwe ich odczytanie z uwagi na zakodowanie pod postacią QR kodu. Ważne jest, że stopień niepełnosprawności wpisuje się w legitymacji wyłącznie na wniosek osoby niepełnosprawnej. Do 31 sierpnia 2017 r. stopień niepełnosprawności wpisywany był z urzędu. Jeżeli osoby chcące korzystać z uprawnienia przysługującego osobom uznanym za niepełnosprawne o znacznym stopniu niepełnosprawności, będą okazywać się legitymacją osoby niepełnosprawnej, nie pozwalającymi jednoznacznie stwierdzić, że dotyczą znacznego stopnia niepełnosprawności, należy okazać również dokument źródłowy np. orzeczenie. Należy też zwrócić uwagę na termin ważności legitymacji.

Szczegółowe informacje dostępne są na stronie Narodowego Funduszu Zdrowia.