Menu Zamknij

Otwarty konkurs ofert – II edycja

obraz

Rozpoczął się nabór ofert w ramach otwartego konkursu ofert na realizację w 2023 r. zadania publicznego miasta Gliwice w dziedzinie działalności na rzecz osób niepełnosprawnych – II edycja.

Podmiotami uprawnionymi do złożenia oferty w ramach konkursu są podmioty prowadzące działalność statutową w dziedzinie działalności na rzecz osób niepełnosprawnych:

  1. organizacje pozarządowe,
  2. podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (t.j. Dz.U. z 2022, poz. 1327 z późn. zm.).

Cel zadania publicznego:
Działania na rzecz promowania modelu aktywnego stylu życia osób z niepełnosprawnościami.

Na realizację zadania miasto Gliwice przeznacza kwotę 45.000,00 .

Oferty należy składać w formie pisemnej pod rygorem pozostawienia bez rozpatrzenia w nieprzekraczalnym terminie do dnia 27.03.2023 r. w biurze podawczym w siedzibie Urzędu Miejskiego w Gliwicach ul. Zwycięstwa 21 lub przesłać pocztą na adres Urzędu Miejskiego w Gliwicach, 44-100 Gliwice, ul. Zwycięstwa 21. W przypadku wysłania ofert pocztą decyduje data wpływu do Urzędu Miejskiego w Gliwicach.

Wybór ofert nastąpi w terminie do 30 dni od upływu terminu ich składania.

Szczegółowe informacje na stronie: https://bip.gliwice.eu/otwarty-konkurs-ofert-na-realizacje-w-2023-r-zadania-publicznego-w-dziedzinie