Menu Zamknij

Ośrodek koordynacyjno-rehabilitacyjno-opiekuńczy

W Gliwicach Ośrodek koordynacyjno-rehabilitacyjno-opiekuńczy funkcjonuje w Zespole Szkół Ogólnokształcących Specjalnych nr 7 przy ul. Gierymskiego 7. Ośrodek działa w ramach programu kompleksowego wsparcia dla rodzin „Za życiem”.

Ośrodek oferuje dzieciom z niepełnosprawnością i zagrożonym niepełnosprawnością oraz ich rodzinom kompleksową pomoc psychologiczną, pedagogiczną, logopedyczną, terapeutyczną oraz informacyjną.

Do głównych zadań ośrodka należy:

 • Prowadzenie doradztwa dla rodzin dzieci z niepełnosprawnością lub zagrożonych niepełnosprawnością.
 • Ustalenie poziomu rozwoju i funkcjonowania dziecka oraz jego potrzeb.
 • Ustalenie kierunków i harmonogramu działań podejmowanych wobec dziecka i jego rodziny.
 • Zapewnienie usług terapeuty, fizjoterapeuty, psychologa, pedagoga, logopedy i innych specjalistów zatrudnionych w ośrodku oraz koordynowanie realizacji tych usług w przypadku świadczenia ich poza ośrodkiem.
 • Opracowanie i realizowanie z dzieckiem i jego rodziną indywidualnego programu kompleksowego wsparcia.
 • Ustalenie, za zgodą rodziców dziecka, działań służących efektywnej realizacji celów określonych w programie, realizowanych poza ośrodkiem.
 • Doradztwo w zakresie przystosowania warunków w miejscu zamieszkania dziecka do potrzeb dziecka oraz wykorzystania w pracy z dzieckiem odpowiednich środków dydaktycznych i niezbędnego sprzętu, zgodnie z programem.
 • Ocenianie postępów dziecka oraz analizowanie skuteczności pomocy udzielanej dziecku i jego rodzinie.
 • Zbieranie i upowszechnianie informacji o usługach podmiotów leczniczych dostępnych na terenie powiatu; zajęciach w ramach wczesnego wspomagania rozwoju dziecka organizowanych na terenie powiatu.
 • Prowadzenie akcji informacyjnych, w szczególności skierowanych do rodzin dzieci do 3 roku życia, dotyczących: prawidłowości rozwoju dziecka i wspomagania jego rozwoju; działalności prowadzonej przez ośrodek.
 • Nawiązywanie współpracy odpowiednio z podmiotami wykonującymi działalność leczniczą, ośrodkami pomocy społecznej oraz jednostkami organizacyjnymi wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej w celu realizacji zadań oraz zapewnienia spójności oddziaływań wspomagających dziecko i jego rodzinę.

Dodatkowe informacje można uzyskać w ZSOS 7 pod nr tel. 32 231 42 01 lub e-mail:kontakt@zso7-gliwice.pl

Natomiast szczegółowe zapisy dotyczące zadań wiodących ośrodków koordynacyjno-rehabilitacyjnych można znaleźć w: link tu Rozporządzeniu Ministra Edukacji i Nauki w sprawie szczegółowych zadań wiodących ośrodków koordynacyjno-rehabilitacyjno-opiekuńczych z dnia 30 sierpnia 2023 r. (Dz.U. z 2023 r. poz. 1801) a informacje o tym jakie uprawnienia przysługują w ramach ustawy o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin „Za życiem” można przeczytać w: link tu informatorze na stronie Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej.

Biało czerwona flaga i godło Polski biały orzeł w koronie na czerwonym tle

Dofinansowano ze środków budżetu państwa

Program kompleksowego wsparcia dla rodzin „Za Życiem” – realizacja zadań wiodącego ośrodka koordynacyjno-rehabilitacyjno-opiekuńczego

Dofinansowanie w wys. 3 668 280,00 zł