Menu Zamknij

Dofinansowanie PFRON

Zadania dofinansowane z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych

 1. Rehabilitacja społeczna:
  • Dofinansowanie do zakupu sprzętu rehabilitacyjnego
  • Dofinansowanie do turnusów rehabilitacyjnych
  • Dofinansowanie usług tłumacza migowego lub tłumacza przewodnika
  • Dofinansowanie do zakupu przedmiotów ortopedycznych i środków pomocniczych
  • Dofinansowanie do likwidacji barier architektonicznych
  • Dofinansowanie do likwidacji barier technicznych
  • Dofinansowanie do likwidacji barier w komunikowaniu się.
 2. Rehabilitacja zawodowa:
  • finansowanie jednorazowych środków dla osób niepełnosprawnych na podjęcie działalności gospodarczej, rolniczej lub na wniesienie wkładu do spółdzielni socjalnej
  • finansowanie szkoleń osób niepełnosprawnych poszukujących pracy, niepozostających w zatrudnieniu.

Dofinansowanie do zakupu sprzętu rehabilitacyjnego

Sprzęt rehabilitacyjny to sprzęt niezbędny do prowadzenia zajęć rehabilitacyjnych wykorzystujących ćwiczenia fizyczne mające za zadanie osiągnięcie przy aktywnym uczestnictwie osoby z niepełnosprawnością możliwie najwyższego poziomu jej funkcjonowania, jakości życia i integracji społecznej. Jest to sprzęt służący do usprawniania zaburzonych funkcji organizmu lub wspomagający proces rehabilitacji.

Warunki jakie muszą spełniać Wnioskodawcy.

 1. O dofinansowanie mogą ubiegać się:
  • osoby z niepełnosprawnością posiadające orzeczenie o stopniu niepełnosprawności, orzeczenie równoważne lub orzeczenie o stałej lub długotrwałej niezdolności do pracy w gospodarstwie rolnym wydane przed dniem 1 stycznia 1998 r. (jeżeli nie straciło ważności) oraz dzieci i młodzież posiadające orzeczenie o niepełnosprawności,
  • jeden raz w roku – osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą,   osoby prawne i jednostki  organizacyjne nie posiadające osobowości prawnej, jeżeli prowadzą działalność związaną z rehabilitacją osób niepełnosprawnych przez okres co najmniej dwóch lat przed dniem złożenia wniosku oraz
  • osoby, które udokumentują posiadanie środków własnych lub pozyskanych z innych źródeł na sfinansowanie przedsięwzięcia w wysokości nieobjętej dofinansowaniem ze środków Funduszu.
 2. Dofinansowanie do zaopatrzenia w sprzęt rehabilitacyjny przyznawane jest w oparciu o aktualne, ważne trzy miesiące, zaświadczenie lekarskie, zgodne z indywidualnymi potrzebami i możliwościami osoby niepełnosprawnej, uzasadniające potrzebę prowadzenia rehabilitacji w warunkach domowych (tzn. bez opieki specjalisty) przy użyciu tego sprzętu.
 3. Dofinansowanie może zostać przyznane, jeżeli spełnione jest kryterium dochodowe.

Wysokość dofinansowania uzależniona jest m.in. od wysokości dochodu na osobę w gospodarstwie domowym, a także maksymalnych kwot ustalonych ustawowo.

Dofinansowanie do turnusów rehabilitacyjnych

Turnusy rehabilitacyjne odbywają się w grupach zorganizowanych liczących nie mniej niż 20 uczestników o podobnych potrzebach w zakresie rehabilitacji ze względu na rodzaj niepełnosprawności. Trwają co najmniej 14 dni. Każda grupa turnusowa ma opracowany program rehabilitacji odpowiedni do schorzeń uczestników, realizowany przy udziale kadry specjalistów. Turnus może być zorganizowany w formie stacjonarnej lub niestacjonarnej.

Turnusy rehabilitacyjne mobilizują do kontaktów z otoczeniem i do samodzielnego funkcjonowania, pobudzają rozwój osobisty. W odróżnieniu od pobytów sanatoryjnych NFZ, które koncentrują się na rehabilitacji leczniczej osób indywidualnych, na turnusach znaczącą wagę przykłada się do aktywności społecznej i zorganizowanych działań grupowych obok poprawy stanu zdrowia w ramach rehabilitacji leczniczej.

Kto może ubiegać się o dofinansowanie

Osoby z niepełnosprawnością, które

 1. posiadają ważne orzeczenie o niepełnosprawności lub inne orzeczenie traktowane na równi z tym orzeczeniem,
 2. złożyły wniosek o przyznanie dofinansowania do pobytu na turnusie rehabilitacyjnym wraz z wnioskiem lekarskim o skierowanie na turnus rehabilitacyjny.

Osoba z niepełnosprawnością może ubiegać się o dofinansowanie pod warunkiem, że:

 1. została skierowana na turnus na wniosek lekarza, pod którego opieką się znajduje,
 2. w roku, w którym ubiega się o dofinansowanie, nie uzyskała na ten cel dofinansowania ze środków PFRON,
 3. weźmie udział w turnusie, który odbędzie się w ośrodku wpisanym do rejestru ośrodków,   prowadzonego przez wojewodę, albo poza takim ośrodkiem, w przypadku gdy turnus jest organizowany w formie niestacjonarnej,
 4. wybierze organizatora turnusu, który posiada wpis do rejestru organizatorów turnusów,
 5. będzie uczestniczyła w zajęciach przewidzianych w programie turnusu, który wybrała,
 6. nie będzie pełniła funkcji członka kadry na tym turnusie, ani nie będzie opiekunem innego uczestnika tego turnusu,
 7. złoży oświadczenie o wysokości przeciętnego miesięcznego dochodu, w rozumieniu przepisów o świadczeniach rodzinnych, podzielony przez liczbę osób we wspólnym gospodarstwie domowym obliczony za kwartał poprzedzający miesiąc złożenia wniosku,
 8. w przypadku turnusu, którego program przewiduje także zabiegi fizjoterapeutyczne, przedstawi podczas  pierwszego badania lekarskiego na turnusie, zaświadczenie lekarskie o aktualnym stanie zdrowia, w szczególności o chorobie zasadniczej, uczuleniach i przyjmowanych lekach (druk – informacja o stanie zdrowia).

Osobie z niepełnosprawnością o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności albo równoważnym oraz osobie z niepełnosprawnością w wieku do 16 lat może być przyznane dofinansowanie pobytu na turnusie rehabilitacyjnym jej opiekuna, pod warunkiem że:

 1. wniosek lekarza, o którym mowa powyżej, zawiera wyraźne wskazanie wraz z uzasadnieniem konieczności pobytu opiekuna,
 2. opiekun:
  • nie będzie pełnił funkcji członka kadry na tym turnusie
  • nie jest osobą niepełnosprawną wymagającą opieki innej osoby
  • ukończył 18 lat albo ukończył 16 lat i jest wspólnie zamieszkującym członkiem

Dofinansowanie usług tłumacza migowego lub tłumacza przewodnika

Celem wsparcia jest dofinansowanie usług tłumacza języka migowego lub tłumacza-przewodnika dla osób z niepełnosprawnościami wymagających jego pomocy, aby umożliwić im samodzielne funkcjonowanie. Tłumacz języka migowego służy pomocą osobom głuchym posługującym się polskim językiem migowym (PJM) lub systemem językowo-migowym (SJM).

Warunki jakie muszą spełniać Wnioskodawcy.

 1. O dofinansowanie może starać się osoba z niepełnosprawnością stosownie do potrzeb wynikających z niepełnosprawności.
 2. Dofinansowanie nie przysługuje jeżeli osoba ubiegająca się o dofinansowanie ma zaległości wobec Funduszu lub była, w ciągu trzech lat przed złożeniem wniosku (przyjmuje się rok kalendarzowy), stroną umowy o dofinansowanie ze środków Funduszu, rozwiązanej z przyczyn leżących po stronie tej osoby.
 3. Usługi tłumacza języka migowego lub tłumacza przewodnika dofinansowane ze środków PFRON może wykonywać osoba, która jest tłumaczem wpisanym w rejestrze Wojewody Śląskiego.

Dofinansowanie do zakupu przedmiotów ortopedycznych i środków pomocniczych

Kto może ubiegać się o pomoc?

O dofinansowanie ze środków Funduszu zaopatrzenia w przedmioty  ortopedyczne i środki  pomocnicze przyznawane na podstawie odrębnych przepisów mogą ubiegać się osoby  z niepełnosprawnościami (w tym dzieci  i młodzież):

 • posiadające ważne orzeczenie o stopniu niepełnosprawności albo orzeczenie równoważne,
 • posiadające dochód określony w przepisach,
 • posiadają dofinansowanie do wnioskowanego przedmiotu w ramach NFZ

Likwidacja barier architektonicznych

Co to są bariery architektoniczne?

Przez bariery architektoniczne należy rozumieć wszelkie utrudnienie występujące w budynku i w jego    najbliższej okolicy, które ze względu na rozwiązania techniczne, konstrukcyjne lub warunki użytkowania uniemożliwiają lub utrudniają swobodę ruchu osobom z niepełnosprawnościami.

Ze środków finansowych PFRON mogą być dofinansowane zadania mające na celu likwidację barier architektonicznych, a dzięki temu osiągnięcie przy aktywnym uczestnictwie osób z niepełnosprawnościami możliwie najwyższego poziomu ich funkcjonowania, jakości życia i integracji społecznej.

Kto może ubiegać się o pomoc?

O dofinansowanie ze środków Funduszu na likwidację barier architektonicznych mogą ubiegać się osoby z niepełnosprawnościami (w tym dzieci i młodzież), jeżeli:       

 • mają trudności w poruszaniu się a rodzaj niepełnosprawności wymaga likwidacji barier architektonicznych,
 • posiadają ważne orzeczenie o niepełnosprawności albo orzeczenie równoważne,
 • są właścicielami nieruchomości lub użytkownikami wieczystymi nieruchomości albo posiadają zgodę właściciela lokalu lub budynku mieszkalnego, w którym stale zamieszkują

Dofinansowanie do likwidacji barier technicznych

Co to są bariery techniczne?

Przez bariery techniczne należy rozumieć przeszkody wynikające z braku zastosowania lub niedostosowania odpowiednich do rodzaju niepełnosprawności, przedmiotów lub urządzeń.

Likwidacja tej bariery powinna powodować sprawniejsze działanie osoby z niepełnosprawnością w społeczeństwie i umożliwić jej samodzielne funkcjonowanie.

Kto może ubiegać się o pomoc?

O dofinansowanie ze środków Funduszu na likwidację barier technicznych mogą ubiegać się osoby z niepełnosprawnościami (w tym dzieci i młodzież), jeżeli:

 • posiadają ważne orzeczenie o niepełnosprawności albo orzeczenie równoważne
 • likwidacja wskazanych barier jest uzasadniona potrzebami wynikającymi z niepełnosprawności,
 • są właścicielami nieruchomości lub użytkownikami wieczystymi nieruchomości albo posiadają zgodę właściciela lokalu lub budynku mieszkalnego, w którym stale zamieszkują, jeśli usunięcie bariery związane jest z wykonaniem prac budowlanych.

Dofinansowanie do likwidacji barier w komunikowaniu się

Co to są bariery w komunikowaniu się?

Przez bariery w komunikowaniu się należy rozumieć ograniczenia uniemożliwiające lub utrudniające osobie z niepełnosprawnością swobodne porozumiewanie się i/lub przekazywanie informacji.

Likwidacja tej bariery powinna powodować sprawniejsze działanie osoby z niepełnosprawnościami w społeczeństwie i umożliwić jej samodzielne funkcjonowanie.

Kto może ubiegać się o pomoc?

O dofinansowanie ze środków Funduszu na likwidację barier w komunikowaniu się mogą ubiegać się osoby z niepełnosprawnościami (w tym dzieci i młodzież), jeżeli:

 • posiadają ważne orzeczenie o niepełnosprawności albo orzeczenie równoważne
 • likwidacja barier w komunikowaniu się jest uzasadniona potrzebami wynikającymi

Realizator zadań z zakresu rehabilitacji społecznej jest:

Ośrodek Pomocy Społecznej w Gliwicach

Obsługa Środków PFRON

ul. Bojkowska 20

44-100 Gliwice

tel. 32 332 44 49
tel. 32 332 44 50

Finansowanie jednorazowych środków dla osób niepełnosprawnych na podjęcie działalności gospodarczej, rolniczej lub na wniesienie wkładu do spółdzielni socjalnej

Jednorazowo środki na podjęcie działalności gospodarczej, rolniczej lub na wniesienie wkładu do spółdzielni socjalnej dla osoby z niepełnosprawnością – tj. osoby z orzeczonym stopniem niepełnosprawności, zarejestrowanej w Powiatowym Urzędzie Pracy w Gliwicach, jako osoba bezrobotna albo poszukująca pracy niepozostająca w zatrudnieniu przysługują na:

 1. podjęcie po raz pierwszy działalności:
  • gospodarczej, bez względu na formę prawną tej działalności,
  • rolniczej, w tym polegającej na prowadzeniu działów specjalnych produkcji rolnej, bez względu na formę prawną tej działalności,
  • w formie spółdzielni socjalnej
 2. ponowne podjęcie działalności o której mowa w pkt. 1, jeżeli upłynęło co najmniej 12 miesięcy od zaprzestania prowadzenia działalności samodzielnie lub wspólnie z innymi osobami lub podmiotami, lub od ustania członkostwa w spółdzielni socjalnej, jeżeli nie otrzymała bezzwrotnych środków na ten cel.

Dofinansowanie może być przyznane odrębnie każdemu wnioskodawcy, który zamierza:

 1. Podjąć działalność gospodarczą lub rolniczą:
  • samodzielnie
  • wspólnie z innymi osobami lub podmiotami
  • w wyniku przystąpienia do działalności gospodarczej lub rolniczej prowadzonej przez inne osoby lub podmioty
 2. Zostać założycielem spółdzielni socjalnej;
 3. Nabyć członkostwo w spółdzielni socjalnej w wyniku przystąpienia do tej spółdzielni po jej założeniu.

Szczegółowe warunki określone są w regulaminie

Finansowanie szkoleń osób niepełnosprawnych poszukujących pracy, niepozostających w zatrudnieniu

Szkolenia dają możliwość zdobycia lub podniesienia kwalifikacji zawodowych przez osoby z niepełnosprawnościami, a to zwiększa szanse na zatrudnienie i utrzymanie pracy zarobkowej. Szkolenia finansują i organizują powiatowe urzędy pracy. Kieruje na nie starosta. Aby wziąć udział w szkoleniu należy spełnić warunki:

 • być zarejestrowanym w urzędzie pracy,
 • utracić zdolność do wykonywania pracy w dotychczas wykonywanym zawodzie,

lub

 • nie mieć wystarczających kwalifikacji zawodowych,

lub

 • być w sytuacji konieczności zmiany kwalifikacji lub ich uzupełnienia,

lub

 • nie posiadać umiejętności aktywnego poszukiwania pracy.

Aby uzyskać informacje o:

 • możliwości skierowania na szkolenie,
 • rodzajach szkoleń,
 • formalnościach jakie należy spełnić

należy zgłosić się do powiatowego urzędu pracy, w którym jest się zarejestrowanym.

Realizator zadań z zakresu rehabilitacji zawodowej jest:

Powiatowy Urząd Pracy w Gliwicach

Plac Inwalidów Wojennych 12

44-100 Gliwice

telefon: 32 444 23 00
fax: 32 444 23 01
e-mail: sekretariat@pup.gliwice.pl
 

Godziny pracy Urzędu:

Poniedziałek – piątek 7:30 – 15:30